Gemeente verkent vervolg voor nieuwbouw in Witharen

Ommen/Witharen – Eind 2016 werd er door de gemeenteraad een bestemmingsplan vastgesteld voor woningbouw aan de Tolhuisweg in Witharen. Dit plan voorzag in een stuk dorpsuitbreiding voor de woonkern. In de afgelopen ruim twee jaar werd er behoorlijk gebouwd in Witharen. Er zijn zes twee-onder-een-kapwoningen gebouwd en twee vrijstaande woningen. De laatste van negen kavels is inmiddels ook (onder voorbehoud) verkocht. De gemeente kijkt samen met het PB positief terug op het verloop van de uitbreiding van het dorp. Vanuit Plaatselijk Belang Witharen en de ontwikkelaar, Output Projecten B.V. uit Doetinchem, zijn nu ideeën gevormd om aan deze dorpsuitbreiding een vervolg te gaan geven.

Vervolg

De ontwikkelaar heeft de gemeente vorig jaar benaderd om een vervolg te geven met een tweede fase van de woningbouw met in totaal 11 nieuwe wooneenheden, twee meer dan in de eerste fase. De ambitie om kleine kernen te faciliteren in hun woonbehoefte is al jaren staand beleid van de gemeente. In het Gemeentelijk Omgevingsplan (GOP) is deze visie ook al uitgesproken. In de gemeentelijke Woonvisie 2015-2025 staat dit opgenomen en ook in het bestuursakkoord 2018-2022 komt de vitaliteit van (kernen in) het buitengebied terug als breed gedragen ambitie. “Reden dus voor ons om met de ontwikkelaar te werken aan een 2e fase van de dorpsuitbreiding, waarbij we extra accenten willen leggen op een aantal punten”, aldus het college in haar schrijven.

De bebouwde kom Witharen, rechts het oude Tolhuis.

Zo moet de woningbouw meer diversiteit krijgen dan in de eerste fase. “Er is een inventarisatie gehouden die laat zien dat er behoefte is voor jongeren, maar er zijn ook ouderen die terug willen naar Witharen. Dat zijn echt begrippen waarvan wij zeggen; dat komt de leefbaarheid ten goede”, zegt wethouder Bart Jaspers-Faijer. De bedoeling is om ook een aantal rijenwoningen te bouwen om daarmee starters te kunnen bedienen. “Tevens onderzoeken we met de ontwikkelaar om niet alleen koop- maar ook huurwoningen aan te bieden. Levensloopbestendigheid wordt ook verkent”, schrijft het college. Ook wil de gemeente meer vasthouden aan de lokale woonbehoefte. “Alleen mensen met een sociale of economische binding met Witharen kunnen daar onderdeel van uit maken. We maken daarbij wel een uitzondering voor de twee rood voor rood woningen. Evenals bij andere rood voor rood woningen zijn deze vrij in de markt afzetbaar.”

Rood voor rood

De beoogde woningbouw zal dus deels worden gecombineerd met rood-voor-rood. Aan de Witharenweg in het buitengebied van Witharen wordt een agrarisch bedrijf beëindigd en landschap ontsierende bebouwing gesaneerd. In plaats van terugbouw van de compensatiewoningen op het erf, wat minder gewenst is, worden deze twee woningen dan toegevoegd aan de kern Witharen. “Dit is een ruimtelijk ontwikkeling die we graag meer zouden zien en dus willen stimuleren”, schrijft het college. “Ik denk dat, dat recht doet aan wat de raad beoogd”, motiveert Jaspers-Faijer.

Samen met de ontwikkelaar wordt door de gemeente gesproken met verschillende partijen. De ontwikkelaar heeft zijn plannen al toegelicht aan omwonenden, en de gemeente heeft overleg gevoerd met provincie, maar ook met partijen als GGD en uiteraard Plaatselijk Belang Witharen. “Die gesprekken zijn positief verlopen en bevestigen ons in ons beeld dat we samen op de goede weg zijn”, schrijft het college. De plannen worden op dit moment nader uitgewerkt, zodat het ook aan de raadscommissie kan worden voorgelegd ter advisering. De verwachting is dat er in maart/april dit jaar een voorstel naar de raadscommissie zal gaan.