Gemeente trekt Weth. Paarhuisstraat bij blauwe zone, en halveert vergunningsplaatsen Schurinkhof

Ommen – September vorig jaar is het nieuwe parkeerbeleid voor het centrum van Ommen ingegaan. In de periode na de invoering zijn er bij de gemeente veel vragen van de bewoners van het centrum en omliggende straten gekomen. Er was regelmatig contact met de gemeentelijke handhaver, die in eerste instantie alleen waarschuwingen heeft uitgedeeld. Inmiddels is het nieuwe parkeerbeleid meer dan een half jaar van kracht, en worden overtreders beboet.

Volgens het college van B&W zijn er de afgelopen twee maanden nog maar nauwelijks vragen of opmerkingen over het parkeerbeleid binnen gekomen. De meldingen die nog wel binnenkomen gaan voornamelijk over de parkeerdruk in de Wethouder Paarhuisstraat, en over de parkeerplaatsen voor vergunninghouders aan de Schurinkhof.

Wethouder Paarhuisstraat

De gemeente heeft sinds de invoering van het parkeerbeleid van bewoners van de Wethouder Paarhuisstraat zeven brieven ontvangen, die dezelfde strekking hebben. Zij vragen om een oplossing voor de parkeerproblematiek in hun straat. In de straat staan relatief veel woningen. Maar vrijwel geen van de woningen aan de westelijke kant, en ook slechts een paar daar tegenover hebben een eigen oprit. De bewoners zijn daarom aangewezen op de relatief beperkte parkeergelegenheid in de straat.

Op 13 januari is de gemeente in gesprek gegaan met 17 bewoners van de straat. Zij gaven daarbij aan dat de parkeerdruk sinds de invoering van het nieuwe parkeerbeleid is toegenomen. Uit tellingen die eind vorig jaar zijn gedaan blijkt volgens het college dat de parkeerdruk in de straat inderdaad hoog is. En hoewel de straat relatief dicht bij het centrum ligt maakt deze geen deel uit van de bestaande blauwe zone.

Met de invoering van het nieuwe parkeerbeleid worden er nu geen ontheffingen verleend voor de blauwe zone. Daardoor komt het voor dat andere bewoners van het centrum en bijvoorbeeld winkelpersoneel de straat gebruiken om langdurig te parkeren. Ook mensen die een vergunning hebben voor de vergunningsparkeerplaatsen parkeren hier; waarschijnlijk omdat dit voor hen dichterbij is dan de vergunningsparkeerplaatsen.

Enquête

De gemeente heeft onder de bewoners van de straat een enquête uitgezet. Daarbij gaven alle respondenten aan een hoge parkeerdruk te ervaren. Het overgrote deel van de bewoners gaf aan een eigen parkeerplaats te willen, bijvoorbeeld op kenteken. Sommigen vonden dat alleen nodig voor de bewoners van de tien tussenwoningen, en anderen wilden een limiet van één of twee parkeerplaats per huishouden. Een enkeling zag mogelijkheden voor een blauwe zone met ontheffingen of parkeren voor vergunninghouders, maar dan wel alleen voor de eigen straat. Daarnaast werd door één bewoner nog geopperd het oude parkeerbeleid weer in te voeren, of de straat verkeersarm te maken door bijvoorbeeld alleen bestemmingsverkeer toe te laten.

In het overleg is door de gemeente aangegeven dat de mogelijkheid voor parkeren op kenteken nu niet bestaat, en dat dit niet wenselijk is voor een goed gebruik van de aanwezige parkeergelegenheid. “Immers, een parkeerplaats wordt dan de gehele dag gereserveerd voor één voertuig, terwijl een auto niet constant in de straat geparkeerd zal staan”, aldus het college. Parkeerplaatsen op kenteken worden om die reden in Ommen alleen bij gehandicaptenparkeerplaatsen verleend.

Blauwe zone

Het college heeft daarom besloten om de Wethouder Paarhuisstraat te betrekken bij de blauwe zone. Alleen de bewoners van de straat kunnen daarbij een ontheffing krijgen; mits ze geen eigen parkeergelegenheid hebben. Met dat besluit kan er door niet bewoners maximaal 2 uur worden geparkeerd in de straat, zowel door winkelend publiek als bezoek. De bewoners met een ontheffing kunnen onbeperkt gebruik maken van de parkeerplaatsen. “De bewoners met een ontheffing hebben naar onze mening zo meer kans op een parkeerplaats”, meent het college.

Het college heeft ook nog overwogen om de Wethouder Paarhuisstraat aan te wijzen als ‘parkeren voor vergunninghouders’. Maar aangezien een blauwe zone de parkeergelegenheid het meest flexibel maakt qua gebruik, en alleen de bewoners van de straat zelf in aanmerking zullen komen voor een ontheffing, wordt dit als de meest ideale oplossing gezien. De ligging van de straat in de blauwe zone maakt het parkeren volgens het college niet interessant voor de meeste partijen met een parkeerbehoefte die niet aan de straat gebonden is.

Ontheffingen

Met het nieuwe parkeerbeleid is het verlenen van ontheffingen voor de blauwe zone voor bewoners bewust komen te vervallen. Geen enkele bewoner van het centrum is in het bezit van een ontheffing. Als voor de bewoners van de Wethouder Paarhuisstraat een uitzondering wordt gemaakt, dienen de beleidsregels hierop te worden aangepast. “Dit kan beargumenteerd worden, aangezien de Wethouder Paarhuisstraat een woonstraat is en de blauwe zone hier alleen benodigd is om ongewenste effecten van het nieuwe parkeerbeleid tegen te gaan”, verklaart het college. De ontheffingen voor de blauwe zone voor de bewoners van de Wethouder Paarhuisstraat, zullen dan ook alleen gelden voor die straat.

Eenrichtingsverkeer

De bewoners hebben daarnaast ook opmerkingen gemaakt over het eenrichtingsverkeer, de snelheid en inrichting van de straat. Volgens de bewoners wordt er regelmatig tegen het verkeer ingereden, ook door vrachtwagens die na bevoorrading in het centrum deze straat in rijden. De noodzakelijke bebording is aanwezig, maar de bewoners hebben de gemeente gevraagd om andere borden te plaatsen. De gemeente zal de bebording hierop aanpassen.

Snelheid

Volgens de bewoners wordt er erg hard gereden in de smalle straat, waar een snelheidslimiet van 30 km per uur geldt. De bewoners geven aan dat velen van hen daarom alleen over de stoep durven te fietsen. De gemeente heeft onderzoek gedaan naar de gereden snelheden, maar daaruit kwam naar voren dat er overwegend ruim onder deze limiet wordt gereden; 85% rijdt onder de 26 km per uur.

“Het overgrote deel houdt zich dus aan de snelheid. Er zijn enkele uitschieters waargenomen, maar hiervoor zijn geen structurele maatregelen te treffen”, legt het college uit. Het college benadrukt dat de gereden snelheid van buitenaf vaak hoger wordt ingeschat dan dat daadwerkelijk het geval is. De klinkerbestrating van de straat draagt hier waarschijnlijk ook aan bij.

Inrichting

De bewoners hebben ook aangegeven dat zij vinden dat de inrichting van de Wethouder Paarhuisstraat verbeterd kan worden. Zodat het trottoir en de parkeerhavens duidelijker te onderscheiden zijn, en de bestrating er weer netjes in ligt. De gemeente geeft daarop aan dat de rijbaan -of een gedeelte daarvan- opnieuw bestraat zal worden na de bouw van de stadswoningen aan het Varsenerplein, en de woon-werklocatie op de hoek van de Wethouder Paarhuisstraat en de Varsenerstraat. “Dan zal ook kritisch gekeken worden naar de weginrichting”, aldus het college.

Schurinkhof

Tijdens de bijeenkomst in januari werd aangegeven dat de 15 vergunningsparkeerplaatsen aan de Schurinkhof maar amper worden gebruikt. Volgens het college is ditzelfde signaal ook afgegeven door de handhaver en omwonenden van de Schurinkhof, en wordt dit bevestigd door tellingen. Uit deze tellingen -die afgelopen najaar zijn uitgevoerd- blijkt volgens het college dat vergunninghouders hoofdzakelijk gebruik maken van de parkeerplaatsen op het Beatrixplein en aan de Nering Bögelstraat.

Het college heeft daarom besloten om het aantal parkeerplaatsen voor vergunninghouders op de Schurinkhof te halveren, en zo beter te laten aansluiten bij de behoefte. “Als de Wethouder Paarhuisstraat onderdeel wordt van de blauwe zone, kan het zijn dat sommige vergunninghouders alsnog gaan parkeren aan de Schurinkhof”, beseft het college zich, maar zij schatten in dat dit slechts om enkelen zal gaan.