Gemeente trekt €200.000 uit voor noodzakelijke uitbreiding van SBO Johan Seckel

Ommen – De gemeenteraad van Ommen stelt 200.000 euro beschikbaar voor de uitbreiding van de Johan Seckelschool. Een voorstel van het college werd gisteren tijdens de laatste vergadering van de raadscommissie voor het zomerreces als hamerstuk doorgestuurd. Het aantal leerlingen van de school voor speciaal basisonderwijs neemt de laatste jaren flink toe. Zodanig dat uitbreiding van het schoolgebouw noodzakelijk is. Het schoolbestuur Aquila heeft bij de gemeente aangegeven zonder uitbreiding mogelijk geen andere optie te hebben dan een tijdelijke ‘leerlingenstop’ in te stellen. Het kan slechts beperkt een tijdelijke wachtlijst creëren, de Onderwijsinspectie gaat niet akkoord met een ‘vol-verklaring’.

Daarom heeft het oktober vorig jaar een aanvraag voor uitbreiding ingediend bij de gemeente, die is namelijk verantwoordelijk voor een passende onderwijshuisvesting. In de onderbouwing van de aanvraag schetst het schoolbestuur samen met het Samenwerkingsverband afdeling Ommen-Dalfsen de recente ontwikkelingen. Het gehele Samenwerkingsverband staat achter de huisvestingsaanvraag, en heeft de aanvraag medeondertekend.

Groei

De toename van het aantal leerlingen gebeurt niet alleen bij de school in Ommen. Onder andere door de invoering van ‘Passend onderwijs’ is deze leerlingengroei een landelijk patroon. Leerlingen die via een deskundige onafhankelijke commissie een indicatie voor SBO of SO ontvangen kunnen namelijk niet naar een reguliere basisschool. Van de ruim 3.000 leerlingen in de regio Ommen-Dalfsen is dit ongeveer 3% met een SBO-indicatie, en 0,6% met een SO-indicatie. Het landelijk gemiddelde is 3,7%.

Vanaf 2013 was er vrijwel elk jaar een stijging in het aantal leerlingen op de Johan Seckel school. Tot dat jaar was het aantal stabiel rond de honderd leerlingen. Sindsdien is er continue een stijgende lijn. Bij het begin van het huidige schooljaar was de teller gestegen naar 166, en volgens onderwijswethouder Scheele zijn er nu 177 leerlingen. Hoewel een prognose lastig is, is de verwachting dat bij de start van het volgende schooljaar de 180 leerlingen gepasseerd zullen zijn. Dan is het schoolgebouw volgens de richtlijnen te klein.

Passend onderwijs

De invoering van Passend onderwijs speelt een belangrijke rol bij de toename van het aantal leerlingen. Deze problematiek is ook besproken in een overleg tussen de onderwijswethouder en de gezamenlijke schoolbesturen. Dat Passend onderwijs werd in 2014 landelijk ingevoerd om een bureaucratische rompslomp en kinderen die tussen wal en schip vallen en zodoende thuiszitten te voorkomen. Met de insteek om per leerling maatwerk te verlenen, zodat kinderen die doorgaans aangewezen zijn op speciaal onderwijs, toch op een reguliere basisschool terecht kunnen. Zo’n school kan dan ter ondersteuning weer een subsidie aanvragen.

Maar dat plan is geen succes geworden. De stijging komt grotendeels voort uit leerlingen die het eerst wel in het regulier onderwijs probeerden, maar bij wie een plek op een speciale school juist ‘meer passend’ is. “Ik denk dat we kunnen vaststellen dat het passend onderwijs niet helemaal gelukt is zoals door de Tweede Kamer was bedacht”, zei wethouder Scheele. “Sterker nog, we moeten vaststellen dat er grote toestroom is het speciaal basisonderwijs.” Scheele schetst dat de scholen in Ommen zodanig goed zijn dat ze ook aantrekkelijk dat ouders van kinderen uit andere gemeenten er ook voor kiezen.

Vervoer

Door de groei van het aantal leerlingen ziet de gemeente ook een grotere toestroom van leerlingen die gebruik maken van het leerlingenvervoer. Hierdoor is binnen het leerlingenvervoer financieel een tekort ontstaan. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd middels de bestuursrapportages. Meer gebruikers betekend natuurlijk ook meer drukte tijdens de breng- en haal momenten bij de school. Volgens Dick Remmers van de LPO leeft er bij een deel van de omwonenden het beeld dat er weinig gebeurt aan handhaving op bijvoorbeeld het parkeren bij de school.

Volgens Scheele valt die drukte op de Schammelte relatief mee. “Ik stel vast dat de buurt en de school het heel goed met elkaar doen. En het gaat hier om éé extra lokaal, dus de extra drukte die daarmee mogelijk komt is beheersbaar. Maar natuurlijk zijn wij bereid met de buurt te kijken naar de verkeersproblematiek”, aldus de wethouder. Om dat laatste vroegen de leden van de raadscommissie dan ook. “Ik zou er wel behoefte aanhebben om te kijken naar een oplossing voor dat parkeren. Of in ieder geval met de bedrijven die kinderen halen en brengen afspraken te maken”, gaf Gerrit de Jonge (VOV) aan. De wethouder zegde toe dat de verkeerssituatie aandacht krijgt, en dat er in gesprek wordt gegaan met de school en de buurt.

Alternatieven

De raadscommissie leden vroegen zich tijdens de vergadering af of er binnenkort niet weer ruimtegebruik is. Er werden relatief recent al twee noodlokalen geplaatst. “Wordt er bij uitbreiding ook rekening gehouden met nog verdere toename van leerlingen? Zodat er dan eventueel ook makkelijk kan worden uitgebreid”, vroeg Marleen Hemstede van de ChristenUnie. Maar hiervoor is volgens Scheele ruimte. “Het is volstrekt duidelijk dat dit de laatste uitbreiding is op deze locatie. Dat betekent ook dat als er nog verdere groei is we echt moeten nadenken over een hele andere locatie”, gaf Scheele aan.

Het gemeentebestuur heeft wel gekeken naar alternatieven, om de toename van het aantal leerlingen mogelijk in ongebruikte ruimtes van een andere school op te vangen. “Het zou kunnen zijn dat we in de toekomst moeten nadenken over een bestaande school zoals bijvoorbeeld de Julianaschool.” Maar zo’n deling zou door de vele leerlingen die per taxi komen daar voor verkeersproblemen kunnen zorgen, en daarmee zou ook slechts hoogstens één groep in ander gebouw zitten. “Het lijkt ons niet zo passend om maar één groep in een andere school te zetten, dat voorkomen is natuurlijk veel wenselijker”, zei Scheele.

Nieuwbouw

Hilbert Moerman van de PvdA vroeg nog wat de kosten voor een eventuele nieuwbouw zouden zijn. Richard Smits van de VVD opperde bijvoorbeeld om te kijken naar het Kindplein Oost dat in ontwikkeling is. “De aanvoerroute is daar een stuk praktischer dan de huidige locatie aan de Schammelte.” Maar volgens de wethouder is voor nieuwbouw geen directe aanleiding. “U weet ook dat de gemeente financieren niet tot in de hemel rijken, dus dat is niet direct de inzet van het college. Zolang dat niet echt nodig is, zeggen we: laten we dat even niet doen. Maar we hopen met deze uitbreiding dat we in ieder geval voor een aantal jaren voldoende ruimte hebben”, aldus Scheele.

Uitbreiding

De kosten voor de gevraagde uitbreiding van de huisvesting zijn 210.000 euro. De stichting Aquila wil daarvan zelf 5% financieren. De gemeenteraad werd daarom gevraagd om een krediet van 200.000 euro beschikbaar te stellen. De bijhorende kapitaallasten zijn 12.000 euro per jaar, en worden verwerkt bij de tweede bestuursrapportage van 2020. Hoewel het groen licht formeel gesproken nog moeten worden gegeven is het stuk als hamerstuk doorgegaan.

De bedoeling is dat de bouw van de uitbreiding snel zal beginnen, zodat bij de start van het volgende schooljaar de uitbouw gereed is. De kans dat de uitbreiding op de korte termijn weer leeg komt te staan is volgens de gemeente klein. Maar op de langere termijn zijn hier nu nog geen uitspraken over te doen, zoals kenmerkend is bij het speciaal onderwijs.

Op het moment staan een kleine 70 leerlingen ingeschreven uit andere gemeenten. Gerrit de Jonge (VOV) vroeg hoe dit qua kosten geregeld is, en hoe dit bijvoorbeeld zit met het Gemeentefonds. “Wat voor vergoeding krijgen wij vanuit andere gemeenten omdat wij kinderen uit die gemeenten onderwijs geven in Ommen?”, vroeg hij aan Scheele. Hij gaf aan graag een kosten-batenanalyse te willen zien. Scheele zegde dat toe dat op de draad uit te gaan zoeken, maar gaf al direct aan dat hij niet verwacht dat dit veel helderheid zal geven. “De gemeente heeft eigenlijk alleen maar rol voor huisvesting.”

5%

Onder andere Harry Löwik van het CDA vroeg hoe die bijdrage van 5% zit. Schoolstichtingen mogelijk namelijk niet investeren in stenen, er geldt zelfs een nadrukkelijk investeringsverbod voor. Investering om te verduurzamen zijn wel toegestaan, om bijvoorbeeld een lager energieverbruik te realiseren. Maar volgens de plannen wordt er niet volgens de A plus normen gebouwd. “Hoe verhoudt zich dat bij de keuze al het maatschappelijk vastgoed te verduurzamen”, vroeg Marleen Hemstede (CU) zich af.

Wethouder Scheele bevestigde inderdaad dat er in beginsel niet mag worden geïnvesteerd in vierkante meters. “We hebben in het verleden een aantal noodlokalen geplaatst, en er is nu geen ruimte meer voor een extra noodlokaal. Het enige wat nog kan is een uitbouw van het bestaande kantoortje, dat maar 12 vierkante meter is”, zei Scheele. Dat is ook de laatste mogelijkheid die er nog is voor uitbreiding. “In dit geval is er sprake van een structurele uitbreiding. Als de leerlingaantallen dalen kan er dan een noodlokaal worden weggehaald. Het is geen A plus plus, maar wel redelijk duurzaam, en natuurlijk duurzamer dan een noodlokaal. Daarom mag Aquila wel iets investeren.”