Gemeente positief over fusie woningstichtingen Beter Wonen Vechtdal en De Veste

OMMEN – Het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Ommen staat positief tegenover de voorgenomen fusie van de woningstichtingen Beter Wonen Vechtdal en De Veste. Dit heeft het college kenbaar gemaakt in een brief. De woningstichtingen voegen deze brief bij hun verzoek om goedkeuring voor de fusie aan de Minister van Volkshuisvesting.

Woningstichtingen Beter Wonen Vechtdal en De Veste willen per 1 januari 2019 te fuseren tot één woningcorporatie in het Vechtdal. Beide corporaties werken al enige tijd aan verdere samenwerking. Beide partijen zien voldoende meerwaarde om deze samenwerking te intensiveren in de vorm van een fusie.

Verzoek om goedkeuring

De Minister van Volkshuisvesting moet zijn goedkeuring geven op de fusie. De corporaties moeten bij hun verzoek om goedkeuring aan de Minister zienswijzen van belanghebbenden meesturen. De gemeente Ommen is één van de belanghebbenden die om een zienswijze is gevraagd. De gemeente werkt intensief samen met de twee woningstichtingen om antwoord te geven op de woonopgaven in de gemeente Ommen. Hiervoor maken de gemeente en de woningstichtingen prestatieafspraken.

Krachten bundelen

Het college van B&W heeft het voorstel tot fusie beoordeeld op mogelijke gevolgen voor de gemeente Ommen. De gemeente Ommen wil samen met de woningstichtingen inspelen op de veranderende samenstelling van huishoudens en woonvoorkeuren. Hiervoor zijn meer (tijdelijke) sociale huurwoningen en nieuwe woonvormen nodig. Ook ligt er een duurzaamheidsopgave. Volgens het college kunnen Beter Wonen Vechtdal en De Veste hier invulling aan geven door hun krachten te bundelen. Het college wil hierover begin 2019 prestatieafspraken maken. Tot die tijd blijven de bestaande prestatieafspraken ongewijzigd.

Het samengaan van de twee organisaties levert bovendien efficiencyvoordelen en lagere kosten voor bedrijfsvoering op. Hierdoor komt meer geld beschikbaar voor volkshuisvesting. Het huidige service en dienstverlening richting huurders en woningzoekenden blijft in stand.

Positieve zienswijze

Het college van B&W is positief over de fusie. Burgemeester en wethouders gaan ervan uit dat de prettige samenwerking ook na de fusie wordt voortgezet. Het college van B&W heeft dit kenbaar gemaakt in een brief aan beide woningstichtingen. De woningstichtingen kunnen deze brief als positieve gemeentelijke zienswijze meesturen met hun verzoek om goedkeuring voor de fusie aan de Minister.