Gemeente Ommen en scholen presenteren voorlopig ontwerp Kindplein West

Ommen – De gemeente Ommen, Kinderopvang De Kleine Kunst en de schoolbersturen VGPO de Oosthoek van GBS Guido de Brès, Floreant van CBS Het Koloriet en OOZ van OBS De Dennenkamp hebben het voorlopige ontwerp voor het nieuw te bouwen Kindplein West gepresenteerd. Maandag was er een gesprek met de klankbordgroep, en tijdens een inloopavond afgelopen dinsdagavond kregen de ouders en buurtbewoners de ontwerpen en plannen te zien. “Er was grote belangstelling en er kwamen constructieve en positieve reacties van de inwoners”, deelt wethouder Ko Scheele. “Inwoners die aanvankelijk heel kritisch waren vonden het allemaal heel erg mee vallen, en mensen zeiden ook dat ze het toch eigenlijk wel heel mooi geworden vinden. Maar het is een heel groot project, dus het is niet mogelijk om iedereen tevreden te houden. We hebben wel ons uiterste best gedaan om met iedereen rekening te houden.”

Een eerste artist impression van het ontwerp voor Kindplein West. Illustratie: gemeente Ommen.

Het Kindplein West is een nieuw energieneutraal onderkomen voor GBS Guido de Brès, CBS Het Koloriet en OBS De Dennenkamp, en Kinderopvang De Kleine Kunst. In totaal zullen er circa 500 scholieren in het scholencomplex worden ondergebracht. Het Kindplein West wordt gerealiseerd op het trapveldje dat tussen CBS Het Koloriet en OBS De Dennenkamp ligt, en op de bestaande percelen van deze scholen.

Aanbesteding

Via een Europese aanbesteding is de keuze gevallen voor aannemer De Groot Vroomshoop uit Vroomshoop, in samenwerking met architectenbureau Noordeloos uit Delfzijl. De aanbesteding werd met het ‘Design en Build’ principe uitgezet. “Dat is wat anders dan op traditionele manier aanbesteden. Omdat we met drie partijen zijn wilden we het proces anders gaan insteken. Van tevoren willen we goed nadenken over hoe gaan we in dat gebouw nou met zijn drieën samenwerken. Drie verschillende scholen met een eigen kleur en eigen identiteit. Dus er is heel veel met de drie scholen gesproken over wat is eigen, en wat doen we samen. Want we willen juist laten zien dat er in die samenwerking winst te halen is”, verduidelijkt Wim Lengkeek van VGPO de Oosthoek; het bestuur dat optreedt als bouwheer. Met het zogenaamde ‘Design en Build’ principe neemt de gekozen partij zowel het ontwerp als de bouw op zich.

Tijdens de aanbestedingsprocedure hebben de toekomstige gebruikers van het Kindplein en de gemeente, onder leiding van adviesbureau Abcnova, de ingediende plannen van aannemers beoordeeld. De criteria waarop deze plannen zijn beoordeeld werden vooraf vastgesteld, en zijn intensief besproken met de klankbordgroep en de rest van de buurt. Het ontwerp van aannemer De Groot Vroomshoop en architectenbureau Noordeloos kwam daarbij als best passend naar voren, en werd unaniem gekozen door de scholen. Het voorlopige ontwerp van deze aannemer wordt vanaf nu verder ontwikkeld met de betrokken partijen, de klankbordgroep en de buurt. “Ik heb veel waardering voor de opbouwende wijze waarop de klankbordgroep actief meedenkt. Natuurlijk is het lastig om in dit soort ingewikkelde projecten het iedereen naar de zin te maken. Maar ik stel wel vast, dat veel begrip kan komen door in gesprek te blijven en mensen te betrekken bij de plannen”, zegt wethouder Ko Scheele over dit traject.

Een eerste artist impression van het ontwerp voor Kindplein West. Illustratie: gemeente Ommen.

Bestemmingsplan

Gelijktijdig met de aanbestedingsprocedure loopt ook de bestemmingsplanprocedure. Hierbij gaat het om het formele proces om de bestemming van het trapveldje tussen de scholen geschikt te maken om er straks te kunnen bouwen. Pas als de bestemmingsplanprocedure is afgerond en de gemeenteraad van Ommen groen licht gegeven heeft, kan de opdracht voor het daadwerkelijk bouwen worden afgegeven. De huidige verwachting van het college is dat deze procedure omstreeks juni 2020 is afgerond. Het bestemmingsplan wordt volgende maand behandeld door de raad. 12 maart is het de beurt aan de raadscommissie om haar advies te geven, en 26 maart aan de gemeenteraad om te beslissen.

Zienswijzen

Door bewoners van de Tureluur zijn twee zienswijzen geformuleerd. De bewoners die op het begin van de Tureluur bij de kruising met de Patrijsstraat wonen hebben nu achter hun woningen een groenstrook. Deze willen zij in ieder geval handhaven, en ze zijn zelfs bereid om deze over te kopen. Volgens wethouder Scheele is in het plan voorzien om die strook gewoon te behouden, en hoeven deze bewoners zich geen zorgen te maken. Bewoners van de Tureluur die recht tegenover het bouwvlak wonen uitte eerder bij een raadscommissie vergadering al hun bedenkingen bij het bouwvlak. Ze vreesden een 10,5 meter hoge muur voor hun woningen. Ze gaven aan dat ze graag zouden zien dat het scholencomplex vanaf hun standpunt zo ver mogelijk naar achteren en rechts op het terrein wordt gesitueerd. De gemeente heeft 9 december vorig jaar een uitgebreide bijeenkomst gehad met deze direct omwonenden.

In een eerste artist impression van het ontwerp voor Kindplein West is te zien dat het tweelaagse gedeelte niet direct voor de woningen aan de Tureluur wordt gesitueerd. Illustratie: gemeente Ommen.

“Zoals in het ontwerp te zien is hebben we wel echt onze best gedaan om daar zoveel als mogelijk aan tegemoet te komen met enerzijds één bouwlaag voor de woningen die er direct aan grenzen, maar ook het gebouw naar achteren en vooral naar rechts. Daarvoor worden voor de bouw begint eerst een aantal lokalen van het Koloriet gesloopt”, zegt Scheele. Het deel van het gebouw recht tegenover de betreffende woningen zal dus één verdieping hebben. “Dat heeft natuurlijk een heel ander beeld dan de gefreesde muur van 10,5 meter. We hebben gepoogd om in het voorlopige ontwerp zoveel als mogelijk rekening te houden met de zienswijzen”, aldus Scheele. Lengkeek vult aan dat het deel dat wel twee verdiepingen heeft een maximale hoogte van 9,5 meter heeft, ruim onder de gestelde limiet.

Verkeer

De verkeersafhandeling bij de school is nog wel een verder punt van studie. “We hebben nadrukkelijk aangegeven dat het halen en brengen van de schoolgaande kinderen geregeld wordt vanuit de Patrijsstraat om zo de Tureluur zoveel mogelijk te ontzien”, legt Scheele uit. Op de plek aan de Patrijsstraat waar nu de Koloriet staat komt de parkeerplaats voor bezoekers en ouders, met een strook waar kinderen veilig kunnen worden afgezet. Vanaf daar is de grote gezamenlijke ingang makkelijk te bereiken. Maar elke school zal ook zijn eigen ingangen hebben. “Alle scholen hebben verschillende aanvangstijden en gaan ook op verschillende tijden uit. Dit zorgt ervoor dat zowel het verkeer als de kinderen worden verdeeld”, ligt Lengkeek toe. Het personeel heeft in het ontwerp aan de andere kant van de school, aan de Tureluur, een eigen parkeerplaats.

Een eerste artist impression van het ontwerp voor Kindplein West. Illustratie: gemeente Ommen.

De fietsstromen naar de school worden zo mogelijk gescheiden in de noord en zuid kant. Over de exacte plaats van de fietsenstallingen is nog overleg met de buurt. Er wordt nu voornamelijk nog verder gekeken naar de gehele verkeersinrichting. Mogelijk wordt de gehele verkeersvoorziening van de Danteweg, Kievitstraat, Patrijsstraat en Chevalleraustraat herzien. Ook wordt er gedacht aan deels andere inrichting van de Patrijsstraat. Daar gaat een bredere klankbordgroep nog naar kijken. Een zebrapad zodat er veilig kan worden overgestoken naar de faciliteiten van de Carrousel ligt volgens Scheele in ieder geval voor de hand.

Buurtschoolplein

Het schoolplein zal niet worden omsloten met grote hekwerken die buiten schooltijden dicht gaan. Alleen het plein bij de kinderopvang zal een hek hebben omdat dit wettelijk vereist is. Het plein moet een open en levendige plek worden waar jong en oud elkaar kunnen vinden. Hierbij wordt de verbinding gezocht met de buren die woonachtig zijn in het naastgelegen Zorgcentrum Nijenhaghen. De bedoeling is dat het plein door kinderen uit de buurt gebruikt kan worden. Er moeten daarbij nog wel afspraken komen over onder andere toezicht en veiligheid. “We hebben uitgebreid gesproken over de buitenruimte, en volstrekt duidelijk is dat de buurt daar een coproducerende rol gaat krijgen. Indien zei een buurtschoolplein zouden willen; zoals bij de Sint Bernardus komt”, deelt Scheele. “Het is een prachtig ontwerp dat past op het perceel. Een ruimtelijk gevoel krijg je erbij. Terwijl er toch heel veel groen om heen zit waardoor het ook een prettige uitstraling heeft”, vult Lengkeek aan.

Een eerste artist impression van het ontwerp voor Kindplein West. Illustratie: gemeente Ommen.

Vervolg

In de komende maanden zal in overleg met de klankbordgroep, de buurt en de gebruikers het definitieve ontwerp voor het Kindplein West vorm krijgen. Als de formele bestemmingsplanprocedure ook doorlopen is zal tussen juli 2020 en september 2020 een uitvoeringsontwerp voor het te bouwen Kindplein gemaakt worden. In de periode van oktober 2020 tot en met januari 2022 vindt de voorbereiding van de bouw en de daadwerkelijke start (begin 2021) van de bouw plaats. Er zullen dan ook vier lokalen van het Koloriet worden gesloopt om genoeg ruimte te creëren voor de bouwwerkzaamheden.

De bouwer heeft een plan gemaakt waarin de vrachtwagens slechts in één richting rijden, om de overlast op die manier te beperken. De gekozen combinatie had volgens Lengkeek wat dat betreft met stipt het beste plan. Er worden nog wel afspraken gemaakt over op welke momenten het bouwverkeer plaats vindt, want dit zal in ieder geval buiten schooltijden moeten.

Als alles volgens planning verloopt zal in februari 2022 de oplevering van het nieuwe Kindplein West plaatsvinden. Door de relatief korte bouwtijd zal de periode waarin overlast wordt ervaren zoveel mogelijk worden beperkt. De aannemer kan het gebouw in zo’n korte tijd bouwen omdat er veel gebruik wordt gemaakt van prefabricage. Na de oplevering kunnen de kinderen verhuizen naar hun nieuwe schoolgebouw. Aansluitend zullen de huidige schoolgebouwen worden gesloopt. Hierop volgend wordt het terrein van het Kindplein West aan de Tureluur verder ingevuld en krijgt de infrastructuur vorm.