Gemeente half maart in gesprek met inwoners over maatregelen Vechtkade, en overige verkeersstructuur

Ommen – De komende jaren wordt de verkeersstructuur in en rond het centrum van Ommen aangepakt. De gemeenteraad heeft hierover op 28 januari 2021 een principebesluit genomen. In het omvangrijke maatregelenpakket is gekozen voor een gedeeltelijke of volledige afsluiting van de Vechtkade voor autoverkeer, alsmede maatregelen om overlast op de Prinses Julianastraat/Schurinkstraat te voorkomen. Ook zijn de opwaardering van de rondweg via de Coevorderweg, Slagenweg en Balkerweg, en een vrij liggend fietspad naast de Chevalleraustraat onderdeel van het plan. “Een totaalpakket van maatregelen moet voor een leefbaar, verkeersveilig en bereikbaar Ommen zorgen. De gemeente wil deze maatregelen verder uitwerken in een voorkeursvariant met de inbreng van Ommenaren. Daarom worden Ommenaren in maart en april gevraagd naar hun mening en verbetersuggesties”, zegt wethouder Leo Bongers.

Mee denken

“Ommenaren worden uitgenodigd om mee te denken en praten over de maatregelen. Zo houdt de gemeente een online peiling waarin geïnteresseerden kunnen aangeven wat ze belangrijk vinden voor de nieuwe verkeersstructuur. Tegelijkertijd volgen er gesprekken met enkele bewonersgroeperingen en vertegenwoordigers van de ondernemers. Tot slot organiseert de gemeente hoorzittingen. Tijdens deze hoorzitting kunnen belanghebbenden hun mening naar voren brengen. De gemeente neemt de inspraakreacties en andere adviezen die ze al eerder ontvangen heeft uiteraard mee in de uitwerking van de voorkeursvariant. Door in gesprek te gaan met de Ommenaren willen we het voorstel aan de gemeenteraad verder optimaliseren”, vertelt verkeerswethouder Leo Bongers over het consultatieproces. In de maanden maart en april worden de inwoners van Ommen gevraagd naar hun mening over de maatregelen. Half maart gaat de gemeente van start met het consultatieproces. Begin maart kunnen geïnteresseerden op www.ommen.nl/centrumstructuur hierover meer informatie vinden.

Meerjarenaanpak

De dagelijkse verkeersstroom over de Vechtkade en de Prinses Julianastraat is groot. De diverse maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen hebben niet geleid tot een substantiële afname van het verkeer. Dit heeft nadelige gevolgen voor de leefbaarheid en verkeersveiligheid in het centrum van Ommen. Daarom werkt de gemeente aan een verkeersmaatregelenpakket om de verkeersdruk weg te nemen. Aanpassing van de verkeersstructuur in Ommen moet ervoor zorgen dat het centrum van Ommen veilig, leefbaar en bereikbaar blijft. Als halverwege dit jaar het definitieve besluit door de gemeenteraad is genomen over de voorkeursvariant, worden de maatregelen uitgewerkt in de verkeerskundige plannen en vervolgens in deelprojecten uitgevoerd.