Gemeente geeft veebedrijven in Vilsteren ruimte om weer te kunnen groeien

Vilsteren/Ommen – De melkveehouders in Vilsteren krijgen weer ruimte hun bedrijf uit te kunnen breiden, zo is vanavond besloten tijdens de raadsvergadering. Vilsteren is de enigste kern binnen de gemeentegrenzen waar nog veebedrijven binnen de bebouwde kom grenzen gevestigd zijn. Sinds 2006 mochten de bedrijven binnen de ‘Wet geurhinder en veehouderij’ niet meer groeien. In deze wetgeving is vastgesteld dat tussen veehouderijen en woningen ten minste 100 meter moet zitten.

Twee van deze dergelijke bedrijven in Vilsteren hadden aangegeven in de toekomst nog wel te willen groeien. In overleg met het landgoed Vilsteren wilden zij hun agrarisch bedrijf splitsen, met locaties aan het Stuwepad 1 en Vilsterse Allee 3. Daarna zou aan het Stuwepad 1 weer melkvee worden gehouden, waarbij het aantal dieren mogelijk beperkt zou uitbreiden. Om dit mogelijk te maken pleite het college om middels een ‘geurverordening’ de minimale afstand aan te passen.

Een kaart met de geuroverlast in Vilsteren zoals gemeten in 2018.

Geurverordening

In de ‘Wet geurhinder en veehouderij’ is besloten dat gemeenten, als zij dat willen, mogen variëren in de regels. Zoals bijvoorbeeld de gestelde afstanden normen vergroten, of juist verkleinen. Dit kan de gemeente doen via een zogeheten geurverordening. Het college heeft vorig jaar juli besloten om een dergelijke verordening op te stellen voor de kern van Vilsteren.

Na dit besluit heeft het college het bureau Pouderoyen uit Nijmegen opdracht gegeven om een geurgebiedsvisie en een geurverordening te maken. In deze geurgebiedsvisie wordt de actuele geursituatie in Vilsteren beschreven, en wordt aangegeven wat de eventuele gevolgen zijn als er meer ontwikkelingsruimte wordt geboden middels een geurverordening. De gemeente moet, om te mogen afwijken van de wet, goed kunnen onderbouwen dat ook na de vaststelling van een geurverordening in Vilsteren sprake blijft van een goed woon- en leefklimaat.

Inloopbijeenkomst

Om de inwoners van Vilsteren, en andere belanghebbenden, te informeren over de resultaten van het onderzoek en de plannen te presenteren organiseerde de gemeente eind oktober vorig jaar een inloopbijeenkomst in Vilsteren. Bezoekers konden tijdens de bijeenkomst hun reacties op het plan indienen. Na de inloopbijeenkomst werd de ontwerp geurverordening met de bijhorende geurgebiedsvisie ter inzage gelegd. Belanghebbenden hadden daarbij ook de gelegenheid om een zienswijze in te dienen, dit is niet gebeurd.

Raadsvoorstel

Het college van burgemeester en wethouders diende een raadsvoorstel in om de geurverordening vast te stellen. Doordat de veehouderijen in Vilsteren een afstand tot 100 meter moesten bewaren tot de woningen zaten deze bedrijven als het ware ‘op slot’. Een bekend knelpunt in Vilsteren, aldus het college, dat door de aanvraag van de twee agrariërs nog eens onder de loep is gelegd. In het voorstel gaf het college aan te willen dat de minimale afstand tussen melkveebedrijven en woningen wordt gehalveerd tot vijftig meter. Voor één bedrijf, een melkveehouder net buiten de bebouwde kom grens, wordt een afstand van 40 meter gehanteerd.

Maatschappelijke functie

Met het aannemen van het voorstel hebben de agrarische bedrijven in Vilsteren meer ruimte om vee te houden, en dus om eventueel te groeien. Bovendien wil de gemeente graag de veelheid van functies binnen de historische kern van Vilsteren behouden. Zo is er rondom de kerk van oudsher sprake van een gemengd gebied met verschillende maatschappelijke functies, zoals horeca en diverse andere bedrijven. De historische bedrijvigheid past daar volgens het college bij, en is nu nog steeds vertegenwoordigd. In de kern van Vilsteren zijn nu vier agrarische bedrijven, waarvan er drie nog daadwerkelijk in bedrijf zijn. Alle vier de bedrijven zijn melkveebedrijven.

Voor ‘intensieve veehouderijen’ zoals varkens, pluimvee- en kalverhouderij gelden in de geurwetgeving andere regels. Maar deze type veehouderijen zijn niet aanwezig in Vilsteren, en tevens niet toegestaan. Hierdoor blijft de eventuele overlast volgens het college beperkt.

Woongenot

Hoewel met de aanpassing van de regels de boeren weer verder kunnen met hun bedrijf, houdt de GGD nog wel een oogje in het zeil. Het ‘woongenot’ van omwonenden kan namelijk verslechteren als melkveehouders verder gaan uitbreiden. Daarom heeft het college besloten om de regels alleen voor de al bestaande bedrijven in Vilsteren te laten gelden. Ook hiermee moet de overlast beperkt blijven, bovendien is het uitgangspunt om op minder dan 100 meter van de bedrijven geen nieuwe woningen meer toe te staan.

Kritiek

Hoewel tegen het voorstel geen bezwaren zijn ingediend, en bij de bevolking van Vilsteren een groot draagvlak is, uitte meerdere fracties vanavond nog wel kritiek. Voornamelijk de eventuele gezondheidsrisico’s blijven voor meerdere fracties een punt. Maar volgens verantwoordelijk wethouder Leo Bongers gaat het om kleinschalige melkveehouderij en zeker geen intensieve veehouderij. Dat betekent volgens Bongers ook dat de gezondheidsrisico’s beperkt zijn. Hij vertelde dat de adviezen van de GGD altijd serieus moeten worden genomen, maar dat de eindverantwoordelijkheid bij de gemeente ligt. Van het genoemde fijnstof is bij melkkoeien volgens Bongers helemaal geen sprake. Het voorstel werd met 13 stemmen voor, en 4 stemmen tegen, aangenomen. De CDA, VVD, LPO en CU stemden voor, de VOV, PvdA en D66 tegen.