Gemeente gaat onderzoek doen naar drugsgebruik onder jongeren

Ommen – De gemeente Ommen gaat onderzoek laten doen naar drugsgebruik onder jongeren. Dit is één van de speerpunten uit het integraal veiligheidsplan voor de jaren 2019 en 2020. De gemeente heeft het beleid in samenspraak met de politie opgesteld, en werd tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag unaniem aangenomen door de gemeenteraad. “We willen investeren in onze jeugd, juist omdat zij de toekomst zijn. Zeker niet alle groepen jongeren zorgen voor problemen. We richten ons op overlast gevend en ander problematisch gedrag van jongeren, vaak in groepsverband. Tegen jongeren die strafbaar gedrag vertonen treden we op. Uiteraard besteden we ook aandacht aan preventie, dit heeft zijn beslag in het preventieve jeugdplan”, wordt er geschreven in het integraal veiligheidsplan.

Scan

De politie zal in Ommen een groepsscan gaan maken om inzicht te krijgen in eventuele problemen en risicogedrag. Dat kan variëren van ‘simpel’ rondhangen tot vandalisme, hinderlijke overlast en zelfs criminaliteit. “Op basis van de groepsscan ontstaat een beter inzicht in de ontwikkeling en aanpak van jeugdgroepen.” Naar aanleiding van de resultaten van deze groepsscan wordt er een plan van aanpak gemaakt. Het aantal incidenten met overlast door jeugd binnen de gemeente is het afgelopen jaar wel flink gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor, zo blijkt uit cijfers in de gebiedsscan van het politieteam Vechtdal. Het aantal gemelde incidenten steeg de voorgaande jaren wel licht. Met 54 incidenten in 2015, 68 in 2016 en 77 in 2017, in 2018 daalde het aantal met meer dan de helft naar 34 gemelde incidenten.

Overlast

Ook bij het aantal incidenten van overlast door drank- en/of drugsgebruik was sprake van een vergelijkbare lijn, alhoewel hierbij de stijging groter was. In 2015 waren er 17 gemelde incidenten, met bijna een verdubbeling in 2016 naar 31, en een ruime verdubbeling naar 64 gemelde incidenten in 2017. In 2018 nam het aantal incidenten weer met meer dan de helft af naar 30. Van die 30 gemelde incidenten hadden er 10 te maken met overlast door het gebruik van drank en/of drugs (34 minder dan het jaar daarvoor), 3 met openbare dronkenschap, 5 met het aantreffen van drugs, en waren er 12 overige drugsdelicten. Tevens was er bij het aantal meldingen over geluidsoverlast sprake van een daling van 118 in 2017, tot 68 in 2018.

Het aantal incidenten aantasting openbare orde en openbare ruimte is ten opzichte van 2017 vorig jaar fors gestegen. De wijkagenten vermoeden dat deze stijging, die ook in Hardenberg plaats vond, te wijten is aan een aantal vernielingen op campings, en een conflict tussen twee personen. Ook is de bestuursdienst Hardenberg-Ommen vorig jaar meer gaan melden. Er vonden vorig jaar 67 vernielingen plaats, waarvan 19 keer vernielingen aan een auto. Het jaar daarvoor waren er 40 vernielingen, waarvan 15 aan een auto. Daarnaast waren er twee aantasting van openbare orde incidenten. Daarnaast waren er 14 meldingen van bedreiging en was er 31 keer sprake van mishandeling, de meeste van deze incidenten vonden plaats rondom horecagelegenheden en bij feesten.

High impact crimes

High Impact Crimes (HIC) is een verzamelnamen voor delicten zoals woninginbraak, overvallen, straat en geweldsmisdrijven. Val alle delicten maken deze de meeste inbreuk op personen. “Gezien de impact kunnen deze delicten van directe invloed zijn op het veiligheidsgevoel van de inwoners. Vanuit deze visie heeft de aanpak van High Impact Crimes prioriteit. Het is belangrijk om hier blijvend aandacht voor te hebben. Hier sluiten we aan bij de veiligheidsstrategie van de politie Oost Nederland.” De gemeente gaat de komende jaren specifiek inzetten op het voorkomen van woninginbraken. In de politiecijfers voor Ommen is na een paar jaar daling weer stijging te zien. In 2015 was er sprake van 45 voltooide inbraken, dat getal daalde in 2016 naar 31 en in 2017 naar 22. Maar vorig jaar verdubbelde het aantal naar 44 inbraken.

“We willen de slachtofferkans verkleinen door onze inwoners actief te betrekken en bewust te maken van wat ze zelf kunnen doen.” De gemeente wil nauwer gaan samenwerken met de politie en het OM. Daarnaast wil de gemeente inzetten op bewustwording en alertheid bij inwoners, en extra inzetten op de Ommen Alert WhatsApp groepen en buurtpreventie. Naast de 44 inbraken in woningen werd er vorig jaar 13 keer ingebroken in een garage/tuinhuisje, en werd er 7 keer ingebroken in een schuur, waarbij vooral machine- en tuingereedschappen werden weggenomen. Tevens werd er 12 keer ingebroken of gestolen bij bedrijven, en was er 11 keer sprake van winkeldiefstal. Vorig jaar vond er in Ommen ook een straatroof plaats, en werd er drie keer melding gedaan van zakkenrollerij.

Ondermijning

Niet alleen de aanpak van problemen bij jeugd en de preventie van woninginbraken zijn een speerpunten in het veiligheidsplan. Ook het verbeteren van verkeersveiligheid, en het bestrijden van ondermijnende criminaliteit, zoals de productie en handel van drugs, witwassen, fraude, cybercrime en mensenhandel worden genoemd in het nieuwe beleid. De gemeente wil onder andere inzicht krijgen op de georganiseerde ondermijnende criminaliteit binnen de gemeente. Uiteraard is er ook aanpak van andere thema’s, of ontwikkelingen die onmiddellijk aandacht nodig hebben.