Geen ongelijkvloerse oversteek van N340 bij Hessenweg-West

Varsen/Zwolle – Een ongelijkvloerse oversteek bij de kruising van de Varsenerdijk (N340) met de Varsenerweg/Hessenweg West zal er niet komen. De afgelopen jaren heeft de gemeente Ommen samen met inwoners van de buurtschap Varsen bij de provincie Overijssel gepleit voor verbetering van de verkeersveiligheid op dat kruispunt ten westen van Ommen. Het Plaatselijk Belang Varsen stuurde vorig jaar nog een brief naar de Provinciale Staten waarin zij vroegen om het miljoenbedrag voor de aanleg van twee ecoducten over de N340 en N48 in het Vechtdal Verbinding project te besteden aan een ongelijkvloerse oversteek bij de bewuste kruising.

Optimalisatiepakket

Tijdens de totstandkoming van het Vechtdal Verbinding project is er regelmatig ambtelijk en bestuurlijk overleg geweest tussen de gemeente Ommen en de provincie Overijssel; de beheerder van de N340. Aanvankelijk was het plan dat er bij de kruising een ongelijkvloerse oplossing zou komen. Maar in een latere fase van het project stelde de Provinciale Staten het investeringsplafond voor het project vast, en moesten de plannen worden aangepast. De gemeente en het Plaatselijk Belang verzette zich, maar na veel overleg kwamen de provincie en de gemeente samen tot de conclusie dat een ongelijkvloerse oversteek op dat moment niet realistisch was.

Gezamenlijk is er toen gekozen voor het aanpassen van de oversteek, en het toevoegen van stoplichten in het optimalisatiepakket. Dit is een pakket met maatregelen dat samen met alle betrokken partijen is opgesteld. De maatregelen daarin vielen vanwege het beschikbare budget in eerdere fases van het project af, maar zouden volgens de provincie wel degelijk een meerwaarde hebben. In dat optimalisatiepakket zitten ook de ecoducten.

Regionaal werd afstemming bereikt over de volgorde van welke maatregelen in het pakket het meest belangrijk waren. De gedachte was destijds dat het opnemen van een ongelijkvloerse kruising in het optimalisatiepakket geen effect zou hebben omdat de verwachting was dat slechts enkele maatregelen uit het pakket zouden worden uitgevoerd.

Aanbesteding

Tijdens de aanbesteding van het project werden de aannemers uitgedaagd om niet alleen de voorgeschreven werkzaamheden uit te voeren, maar ook om aan te geven hoeveel extra maatregelen uit het optimalisatiepakket zij binnen het gestelde plafondbedrag konden aanbieden. BAM Infra kwam met een aanbod waarin alle maatregelen, inclusief de 15 opgestelde maatregelen in het optimalisatiepakket, konden worden uitgevoerd.

De provincie heeft geen financiële ruimte om nu alsnog maatregelen toe te voegen. Contractueel moet BAM Infra de werkzaamheden uitvoeren zoals ze die hebben aangeboden. De provincie kan hier weliswaar nog wel maatregelen aan toe voegen, maar dan zijn de financiële kosten voor de aanvragende partij.

Volgens het college is de provincie niet bereid om bestaande maatregelen uit het optimalisatiepakket in te ruilen voor andere maatregelen zoals de ongelijkvloerse oversteek. “De provincie is van mening dat bij het vaststellen van het verbeter- en optimalisatie pakket er ook afspraken zijn gemaakt met de gemeenten en de verschillende belangengroeperingen. Bij de provincie is dan ook een brief binnengekomen van een natuur- en milieuorganisatie voor het behoud van de ecoducten in de plannen”, schrijft het college aan de gemeenteraad.

Motie

Bij de begrotingsbehandeling tijdens de raadsvergadering van 7 november vorig jaar werd door de gemeenteraad een motie voorgesteld waarmee het college opgedragen zou worden om nog voor het einde van dat jaar een overleg te organiseren met de provincie en zo mogelijk de aannemer, om daar de wens van de raad en de inwoners van Varsen voor een ongelijkvloerse oversteek te bespreken. Tot een stemming hoefde het toen niet te komen want het college nam het voorstel over.

Niet veel later, op 23 november, had de gemeente bestuurlijk overleg met de provincie. Daarbij werd vanuit de gemeente dan ook nog eens nadrukkelijk de wens voor een ongelijkvloerse kruising neergelegd. “Deze oplossing is niet alleen verkeersveiliger maar zorgt ook voor een betere doorstroming van het verkeer op de N340”, meent het college.

Ecoduct

De gedeputeerde van de provincie gaf in dat gesprek aan dat de provincie uiterst content is met de aanbesteding van het Vechtdal Verbinding project. Volgens het college werd bij dat gesprek duidelijk dat de provincie niet wil afwijken van de reeds gemaakte plannen, en alle onderdelen zoals aanbesteed wil realiseren. “Het uitruilen van ecoducten of andere fietstunnels is niet bespreekbaar. De Provincie wil een betrouwbare overheid zijn en houdt vast aan de reeds vastgestelde plannen”, aldus het college. De provincie was volgens de gemeente wel bereid om te onderzoeken of het nieuw te realiseren ecoduct voorzien kan worden van een voet- en fietspad. Maar de provincie wil dergelijke aanpassingen alleen door voeren als de vragende partij dit financiert.

Net voor de jaarwisseling is liet de provincie aan de gemeente Ommen weten dat het technisch wel mogelijk zou zijn om een voet- en fietspad over het ecoduct te realiseren, maar dat de kosten voor deze toevoeging aanzienlijk zijn. Dit heeft voornamelijk te maken met de afwijkende hellingbanen. De kosten voor een dergelijke uitbreiding van het ecoduct worden in eerste instantie geschat op 1 miljoen euro.

1 miljoen

Het college van B&W acht een gemeentelijke bijdrage van 1 miljoen voor het realiseren van een fietspad over het ecoduct niet reëel. “De aanrijroutes van een dergelijk fietspad zijn niet ideaal, waardoor de kans dat fietsers alsnog het verkeerslicht gebruiken om de N340 over te steken groot is.” Het college benadrukt dat ook als er een fietspad over het ecoduct wordt gerealiseerd een verkeerslicht bij de Hessenweg-West nog steeds noodzakelijk blijft omdat hier ook auto- en landbouwverkeer over moet steken. “Wij zijn van mening dat het investeren van 1 miljoen euro in een suboptimale fietsoversteek gecombineerd met het ecoduct geen verantwoorde investering is. Wij begrijpen dat de provincie Overijssel de eerder geformuleerde plannen nu realiseert”, schrijft het college.

Snelfietsroute

De gemeente Ommen gaat nog wel verder in gesprek met de provincie en de buurgemeenten over de plannen om een snelfietsroute tussen Zwolle en Hardenberg te realiseren. Voor deze verbinding zullen op een aantal strategische plaatsen ongelijkvloerse kruisingen noodzakelijk zijn. Het college van B&W verwacht voor de kadernota van 2021 met meer informatie over deze snelfietsroute te komen.