Geen aanpassing ontwerpbestemmingsplan Kindplein West, maar wel extra inspraak Tureluur-bewoners

Ommen – Tijdens de raadscommissievergadering van afgelopen 14 november werd het ontwerpbestemmingsplan voor het Kindplein West besproken. Het Kindplein West wordt een complex van 3.500 vierkante meter, dat moet worden gebouwd op het huidige grasveld tussen de basisscholen De Dennenkamp en Het Koloriet. Het wordt dan het gezamenlijke onderkomen voor die scholen, evenals basisschool Guido de Brès en kinderopvang De Kleine Kunst. De bouwhoogte is in het voorstel 10,5 meter, en bestaat uit twee lagen: de ‘onderbouw’ op de begaande grond, en de ‘bovenbouw’ op de eerste etage.

Inspraak

Tijdens deze raadscommissievergadering sprak Tureluur bewoner Henk van der Heide namens zijn straatgenoten in. Hij vertelde dat zij de nieuwbouw niet pal voor hun voordeuren willen, en zich niet helemaal gehoord voelden in het proces. 32 van de Tureluur-bewoners zette een handtekening onder een verzoek om het bouwvlak voor het Kindplein West verder van de woningen te plaatsen; meer richting het noorden. De raadscommissie adviseerde het college daarop om rekening te houden met de ingebrachte wensen van de Tureluur-bewoners. Het college zegde toe in overleg te gaan met de bouwheer. Via een raadsbrief zijn de fracties hierover geïnformeerd.

Wijziging

Het college van burgemeester en wethouders schrijft in de brief dat het ontwerpbestemmingsplan voor het Kindplein West is opgesteld na overleg met alle betrokken partijen, waarbij omwonenden zijn vertegenwoordigd in een klankbordgroep. “Dit laat onverlet dat niet iedereen zich hierachter zal kunnen scharen en er voor- en tegenstanders zijn vanuit de diverse soms individuele belangen. Natuurlijk streven we naar maximaal draagvlak en het voorkomen van zienswijzen, maar uiteindelijk worden de individuele belangen maximaal gediend door het correct doorlopen van alle fasen van een planprocedure.” Het college heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan wel zoals gepland in week 48, die maandag 25 november begint, ter inzage te leggen.

“We hebben geconcludeerd dat zowel vanuit het gevoerde proces maar ook in belang van de rechtsbescherming van insprekers de meest zuivere procedure is om het ontwerpbestemmingsplan overeenkomstig planning ter inzage te leggen.” Het ontwerpbestemmingsplan wordt dus niet tussentijds aangepast, om nu al tegemoet te komen aan de bezwaren van de Tureluur-bewoners. “Hiermee wordt ook voorkomen dat door bijstellingen tussentijds de belangen van andere partijen geraakt worden die dan weer in verweer zullen komen.”

Extra stap

Toch wil het college nu al wel wat doen met de geluiden van de Tureluur-bewoners. “Dit laat onverlet dat we ook actie ondernemen om met de groep bewoners die door de inspreker wordt vertegenwoordigd en de andere belanghebbenden in gesprek te gaan om te komen tot een plan dat op maximaal draagvlak kan rekenen.” Dit doet het college door een ‘extra stap’ in te lassen in de vorm van een gesprek met alle bewoners van die straat, en dus niet alleen met de ondertekenaars van de brief. Zo heeft het college afgesproken met vertegenwoordiger Wim Lengkeek van de bouwheer, c.q. de schoolbesturen. De avond wordt op 9 december georganiseerd bij basisschool De Dennenkamp en start om 20:30. De bewoners van de Tureluur ontvangen hiervoor een uitnodiging van de gemeente.

Op die avond wordt geprobeerd om goed in beeld te brengen hoe de ‘bouwmassa’ eruit komt te zien. “Zodat de bewoners meer beeld krijgen hoe een en ander er uit kan gaan zien en we concreter in kunnen gaan op hun zorgen en belangen.” Zo probeert de gemeente te streven naar een maximaal draagvlak in de hele wijk. Voorafgaand aan de bijeenkomst met alle inwoners wordt de klankbordgroep eerder die avond bijgepraat. Want het Ommer college wil ook recht doen aan het zorgvuldig nakomen van het afgesproken participatieproces. “Voor de goede orde melden we nog dat ook in de verdere procedure alle betrokkenen zowel formeel als informeel ruimte hebben hun standpunten in te brengen.”