Formatie van start; doorzetten coalitie CDA, LPO en CU ‘meest logische optie’

Ommen – Opnieuw een coalitie van de huidige coalitie partijen CDA, LPO en ChristenUnie is de ‘meest logische optie’ voor Ommen. Dat is het advies dat informateur Klaas Agricola gisteravond uitbracht. Bij de gemeenteraadsverkiezingen behielden die huidige coalitiepartijen hun zetels; en dus een mogelijke meerderheid. De VOV kwam bij de verkiezingen wel in zetelaantal gelijk met de ChristenUnie op drie.

Als de partij met de meeste stemmen nam de Lokale Partij Ommen het voortouw bij het vormen van een coalitie. Kort na het reflectiedebat eind vorige maand werd bekend gemaakt dat zij de partijloze burgemeester van de Friese gemeente Dantumadiel hadden gevraagd de coalitievorming in goede banen te leiden. Agricola is geen onbekende in het Vechtdal; hij was jarenlang actief als raadslid en wethouder in Dalfsen.

Overeenkomsten

Agricola ging van start met een informatieronde, waarbij hij met alle partijen het gesprek aan ging. Daarbij werd vooral gekeken naar de inhoudelijke overeenkomsten én verschillen. Op basis van die gesprekken kwam hij tot het gisteravond toegelichte advies. “Aan de gesprekken die ik met jullie heb gehad, heb ik een goed en warm gevoel overgehouden. Jullie zijn allemaal met passie bezig met het raadswerk”, zei Agricola tegen de aanwezige raadsleden. “De gesprekken waren open, respectvol en constructief.”

Informateur Klaas Agricola lichtte zijn advies gisteravond toe aan de nieuwe gemeenteraad.

Agricola nam als voorbereiding de verkiezingsprogramma’s door, en constateerde dat er best veel raakvlakken en overeenkomsten zijn. “Uit de gesprekken blijkt dat heel veel zaken niet onoverbrugbaar zijn. Iedere partij heeft natuurlijk zijn eigen kleuring, en eigen speerpunten. Maar het gevoel wat ik heb: is dat alle fracties met overtuiging bezig willen met de problemen die hier in Ommen zijn.”

Stabiliteit

Het is volgens de Friese burgemeester vooral stabiliteit wat Ommen nodig heeft, om verder te kunnen groeien tot de robuuste zelfstandige gemeente die Ommen wil zijn. Want zijns inziens is de gemeente nog steeds bezig met zichzelf opnieuw opbouwen na de ambtelijke ontvlechting met Hardenberg. “Ommen zit nog midden in de cruciale opbouw van haar eigen organisatie, maar is ook nog zoekende om verder inhoud te geven aan de regionale en provinciale samenwerking”, stelt hij.

Die stabiliteit kan volgens Agricola het beste worden gegarandeerd met de voortzetting van de huidige coalitie, die de afgelopen vier jaar heeft laten zien een stabiel college te kunnen vormen. “Ze heeft de afgelopen periode zonder personele wisselingen volbracht. En het college heeft het vertrouwen behouden van u als raad, maar ook van elkaar als onderlinge leden.” Volgens Agricola zijn er onderling goede verhoudingen, zowel inhoudelijk als ook persoonlijk.

“Het hoeft niet zo te zijn dat je het altijd met elkaar eens hoeft te zijn. Het mag wel eens knetteren, want zonder wrijving geen glans. Maar als die persoonlijke verhoudingen goed zijn. En het knettert een keer, om tot die kern te komen, dan kun je dat ook van elkaar hebben”, zei de informateur. “Dat is heel belangrijk, want over de inhoud word je het dan vaak wel eens.”

LPO, CDA & CU

Het advies dat Agricola geeft is dus dat de huidige coalitiepartijen LPO, CDA en ChristenUnie het initiatief gaan nemen om tot een nieuwe coalitie te komen. “Deze drie partijen hebben veel overeenkomsten. Zowel inhoudelijk, maar ook persoonlijk, om het eens te worden over de te volgen weg om in Ommen gezamenlijk met de voltallige gemeenteraad inhoud en uitvoering te geven aan een zelfstandig Ommen.”

Het advies is om in te zetten op een coalitieakkoord. Maar wel eentje met alleen hoofdlijnen, in plaats van een dichtgetimmerd stuk. “Houdt het klein, zodat er genoeg overblijft waar de voltallige raad zijn eigen inbreng over kan gaan geven.” Agricola roept op om de input echt van buiten het gemeentehuis te halen. “Ga erop uit, dat geldt niet alleen voor de wethouders, maar ook voor jullie als raadsleden.”

Een afdronk van de gevoerde gesprekken is volgens Agricola wel dat een raadsakkoord nu nog een stap te ver is. “Waarom zijn we nog niet klaar voor een raadsakkoord? Bij de periode voorafgaande aan de afgelopen periode zijn we daar eigenlijk al wel naar toe gaan werken”, deed het Henri Mors van huidige oppositiepartij D66 afvragen.

De informateur reageerde dit te hebben geconcludeerd uit de gevoerde gesprekken: “Sommige fracties waren daar hele erge voorstander van, andere totaal niet. Ik heb de zaken afgewogen, en dat is mijns inziens nu nog een stap te vroeg.” Reden wel voor Agricola om expliciet te adviseren niet met een dichtgetimmerd coalitieakkoord te komen. “Met als doel om elkaar niet buiten de deur te houden, maar ook goed inhoudelijke discussies aan te gaan over het beleid en de kaders.”

Vaart

Zoals al wel te verwachten was stemden de drie betrokken partijen in met het advies van Agricola. Tijdens de informele vergadering gaven de coalitiepartijen duidelijk aan dat ze voortvarend aan de slag willen gaan. Agricola was door de LPO al eerder gevraagd een eventuele vervolgrol te gaan vervullen, en tijdens de vergadering werd hij ‘formeel’ gevraagd als formateur op te treden; een opdracht die hij met veel plezier aannam.

“Dat betekent dat we voortvarend van start zouden willen gaan met de formatie, onder leiding van de heer Agricola. Dat betekent dat wij gaan kijken naar de agendapunten, de portefeuilles en de potentiële portefeuilleverdeling”, zei kandidaat wethouder Leo Bongers.

“Laten we er haast mee maken, en aan het werk gaan. Daar zou ik in ieder geval voor staan”, reageerde CDA-fractievoorzitter Erik Veurink. CU-fractievoorzitter Marleen Hemstede sloot zich daar bij aan. “Daar heb ik eigenlijk niks aan toe te voegen. Het lijkt mij goed de volgende stappen te gaan zetten.”

Eind maart tekende de LPO in haar persbericht nog het streven op dat er eind april een coalitie is, en de portefeuilleverdeling tussen de kandidaat wethouders dan ook bekend is. Of dat haalbaar is zal nog moeten blijken, maar Agricola hoopt eind deze maand een heel eind op stap te zijn. “Ik wil wel vaart maken.”