Fietsroute tunnel N340 toch over Kievitstraat, maar aangepaste aansluiting stelt omwonenden tevreden

Ommen – Er is al vele uren vergaderd over hoe de nieuwe tunnel onder de N340 moet worden verbonden met Ommen. Daarbij liepen de gemoederen al vaker op, en zo ook gisteravond waarbij gesteld kan worden dat een hoogtepunt werd bereikt. Toch heeft de gemeenteraad uiteindelijk een besluit genomen die -voor zover bekend- alle belanghebbenden tevredenstelt. Ondertussen wordt de laatste hand gelegd aan die nieuwe fietstunnel. Deze wordt aangelegd door de provincie Overijssel, in het kader van het project Vechtdal Verbinding. Daarna is het aan de gemeente om voor een aansluiting op de gemeentelijke infrastructuur te zorgen.

De laatste hand wordt op dit moment gelegd aan de tunnel onder de N340.

Kievitstraat

Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders was om vanaf de tunnel nagenoeg rechtdoor een verbinding te maken met het Broekdijkje. De fietsroute zou dan rechtdoor over het te verharden Broekdijkje naar, en vervolgens over de Kievitstraat lopen. Voorgesteld werd om daar dan ook aanpassingen te doen. Maar de aanwonenden van de Kievitstraat zagen zo’n fietsroute in hun straat helemaal niet zitten. Ze vreesden voor drukte en eventueel verkeersonveilige situaties. Op drie na verenigden zij zich in een bewonersgroep. De bewoners wilden liever dat de fietsroute via het noorden langs de wijk zou gaan; via de Balkerweg. Namens de achttien huishoudens sprak woordvoerder Patrick Oldeman in bij beide vergaderingen van de raadscommissie.

Tijdens de eerste bespreking van het onderwerp vorig jaar oktober door de raadscommissie werd duidelijk dat ook zij niet overtuig was van een tracé over de Kievitstraat, zoals het college voorstelde. Uiteindelijk besloot verkeerswethouder Leo Bongers toen om het voorstel van destijds terug te trekken, en om de evenwichten tussen de aansluitingen op de Balkerweg en de Kievitstraat opnieuw te bekijken. Maar ook hierna bleef het college bij haar standpunt: een fietstracé van en naar de nieuwe fietstunnel onder de N340 over de Kievitstraat blijft de beste optie. Het voorstel dat gisteravond voorlag kwam dan ook grotendeels overeen met het originele voorstel.

Amendement

Aan het begin van de behandeling van het veelbesproken onderwerp werd door CDA-fractievoorzitter Marinus Dunnewind een amendement ingediend. Dat gebeurde samen met de fracties van de VVD, PvdA en de VOV. Met het amendement zou het voorstel aangepast worden na dat het fietspad vanaf de tunnel zo wordt aangelegd dat het in de nabijheid van de Hessenweg West wordt aangesloten op het Broekdijkje. Een kleine 200 meter noordelijker dan het college voorstelde. Bongers uitte op zich weinig bezwaar tegen het amendement: “Eigenlijk zitten we helemaal niet zo ver uit elkaar.”

Dunnewind merkte op dat sinds het besluit van de provincie om de tunnel aan te leggen er veel veranderd is in Ommen: “Er zijn allerlei ontwikkelingen geweest die van invloed zijn op het te kiezen tracé. Zo wordt er nu gebouwd aan het Kindplein West, is het Vechtdal College uitgebreid en is er een zorgkwartier geopend.” Het CDA schetst als gevolg daarvan, met name ter hoogte van de kruispunten van de Kievitstraat met de Patrijsstraat en Danteweg, een toename van kwetsbare verkeersdeelnemers.

De gedachtegang van de meer noordelijke aansluiting is dat de scholieren onderweg naar het Vechtdal College gemakkelijker de Hessenweg West vervolgen, om zo via de Balkerweg naar het schoolcomplex te gaan. Menging met de andere kwetsbare verkeersdeelnemers zou daarmee kunnen worden voorkomen. Vanaf hetzelfde aansluitpunt kan dan ook de hoofdontsluiting via de Kievitstraat vorm worden gegeven. Daarmee worden de ‘andere’ fietsers -zoals bijvoorbeeld de inwoners van Varsen- voorzien van een korte route naar de voorzieningen rondom de Carrousel, en het centrum van Ommen.

Het Broekdijkje wordt verhard.

Aanpassingen

Voor het fietstracé wordt dan dus nog wel gekozen voor de Kievitstraat. “Voor de inwoners van Varsen en toeristen, en wie er nog meer gebruik van wil maken. In een korte route naar het centrum van Ommen moet ook worden voorzien”, zegt Dunnewind. Die Kievitstraat is volgens het CDA verder ook geen onveilige straat; hij is voornamelijk doodlopend, en verder behoorlijk breed. “Moet achthonderd duizend euro gespendeerd worden aan een straat die op zich niet onveilig is? We kunnen het geld maar één keer uitgeven. We zien liever dat het wordt geïnvesteerd in fietspaden langs wegen die gevaarlijker zijn, en waar ook kwetsbare groepen fietsen. Zoals bijvoorbeeld de Stegerdijk”, lichte Dunnewind toe.

Met het amendement worden de aanpassingen aan de Kievitstraat ook geschrapt. De aanpassingen die het college als mogelijkheden ziet zouden in het ‘slechtste’ geval zo’n 800.000 euro kunnen kosten. Hoewel dit voor het grootste deel gesubsidieerd zou kunnen worden vindt ook de bewonersgroep dit een overbodige investering.

De Hessenweg West, met rechts het onverharde Broekdijkje.

Participatie

De LPO en CU spraken zich tijdens de vergadering uit tegen het amendement. Volgens deze partijen zou de participatie ermee buiten spel worden gezet. “Inwoners hebben tijd en energie gestopt in het komen tot een gedragen beslissing. Wat gaan we nu in de toekomst nog doen met participatie? Als we uit eindelijk toch zelf een andere keus maken”, reageerde LPO-fractievoorzitter Dick Remmers. “Dit amendement diskwalificeert in een klap al het werk dat de klankbordgroep heeft verzet. (…) Het getuigd van weinig respect, ik zou het bijna minachting noemen, als je daar (advies van de klankbordgroep, red.) zomaar overheen walst”, meent Gerard Marsman van de CU. Hij vroeg de indieners van het amendement of er voortaan zo wordt omgegaan met burgerparticipatie: “Wat mij betreft is dat vanaf nu een stille dood gestorven.”

Er werd door de twee coalitiepartijen ook opgemerkt dat de aanpassing waarschijnlijk meer geld zou kosten dan het voorstel van het college. Verkeerswethouder Leo Bongers beaamde dat ook: “De knip eerder kan. Maar daar zitten wel wat consequenties aan. Zoals grondverwerving, een bestemmingsplanwijziging, en extra kosten.” Het doorlopen van eventuele procedures zou ook tot nog meer vertraging kunnen leiden. Daarnaast vroegen de CU en LPO zich af of het verplaatsen van de aansluiting met Broekdijkje er wel voor zal zorgen dat Vechtdal College scholieren ook daadwerkelijk over de Balkerweg gaan. Dunnewind reageerde dat daar natuurlijk geen garanties voor kunnen worden gegeven.

Tien

Uiteindelijk schaarde naast de indieners CDA, VVD, PvdA en VOV ook de D66 zich achter het amendement. De CU (drie zetels) en LPO (vier zetels) brachten zeven tegen stemmen. Maar met tien stemmen voor werd het amendement aangenomen. Het voorstel van het college werd daarmee aangepast, en werd vervolgens unaniem door de raad aangenomen. De planning uit het voorstel van het college was om in mei-juni de eerste werkzaamheden te beginnen met het aanbrengen van de asfalt onderlagen op de bestaande zandpaden. In augustus-september zouden dan de nodige contracten worden gesloten, alvorens in oktober-november de verdere realisatie kan beginnen. Maar of deze planning kan worden aangehouden is nog onduidelijk. Het is denkbaar dat er vertraging optreedt door de extra te volgen procedures.

De Hessenweg West komt uit op de Balkerweg.

Tevreden

De groep bewoners van de Kievitstraat volgden de vergadering van gisteravond met belangstelling. En hoewel het fietstracé formeel toch over de Kievitstraat loopt, geeft woordvoerder Oldeman aan tevreden te zijn met het uiteindelijke besluit. “Het amendement hebben we inmiddels nagelezen en we sluiten ons hierbij aan, inclusief de onderbouwing en de gegeven toelichtingen in de raadsvergadering”, reageert hij de ochtend na het bewuste besluit. “Het doet ons goed dat vijf van de zeven partijen voor dit amendement hebben gestemd. Dit amendement doet in onze beleving recht aan de strekking van de raadscommissievergadering van 8 oktober 2020. Maar vooral aan de beste oplossing.”

Het Plaatselijk Belang Varsen zag graag dat het fietstracé via de kortst mogelijke route over de Kievitstraat zou lopen. Maar ook zij uiten content te zijn met het besluit. “Op zich hadden we natuurlijk liever de kortste en snelste route gehad van het tunneltje richting de stuw. Maar we zijn blij dat er toch een verhard en verlicht fietspad, hetzij dan een paar honderd meter langer, komt om over de Kievitstraat naar het centrum te kunnen fietsen”, reageert PB-voorzitter Wilco Volkerink. “We hadden het graag anders gezien, maar we kunnen hier ook mee leven. Uiteindelijk is dit denk ik een oplossing die meer kost als wat het college voorstelde. Maar ik denk dat hier een boel mensen mee kunnen leven.”