Extra geld voor vervanging bruggetje Dante om toegankelijkheid te verbeteren

Ommen – Het college van burgemeester en wethouders stelt meer geld beschikbaar voor de vervanging van het wandelbruggetje over de vijver in de Dante-zuid. Dit om de toegankelijkheid voor mindervaliden op de paden naar de brug te verbeteren.

Bruggetje

Het betreffende bruggetje gaat over een inham in de meest zuidelijke vijver in de Dante, en werd aangelegd in 1990. Die inham zit tussen het Broekdijkje, de Meerkoet en het Roerdomp. Het houten bruggetje werd in de zomer van 2017 enkele weken afgesloten nadat bleek dat meerdere planken verrot waren. De gemeente stelde verder onderzoek in om vast te stellen wat de exacte technische staat van de brug was, en voordat de brug weer werd geopend werden er een aantal noodreparaties verricht met het aanbrengen van metalen platen op de zwakke punten.

Voordat de brug in de zomer van 2017 werd afgesloten had het laatste onderhoud in 2015 plaatsgevonden. Toen werden al een aantal verrotte planken vervangen. Een jaar na die reparatie werd de brug voor het laatst geïnspecteerd. Wethouder Bongers liet vorig jaar weten dat het bruggetje in een dergelijk staat verkeerde dat deze aan het einde van de technische en financiële levensduur is. In plaats van direct opdracht te geven tot vervanging besloot de gemeente de kans aan te grijpen om een participatie traject op te starten.

Participatie

Afgelopen voorjaar werd door de gemeente aan de wijkbewoners gevraagd hoe zij de brug gebruiken, en wat zij graag zouden zien dat er mee ging gebeuren. Ongeveer 120 omwonenden lieten toen van zich horen bij een enquête. Daaruit bleek dat het in verval geraakte bruggetje vooral recreatief wordt gebruikt. Voornamelijk voor wandelen, maar er wordt ook vanaf het bruggetje gevist en de eenden worden er gevoerd. De brug blijkt uit de vragenronde ook een plek te zijn waar veel naar vogels wordt gekeken.

Bijna 80% van de respondenten van de enquête gaf aan graag te zien dat het bruggetje vervangen zou worden, en zo werd dan ook besloten. De omwonenden hebben daarna meegedacht over onder andere het nieuwe ontwerp. “Dit proces wordt vanuit de deelnemende inwoners als zeer waardevol en zeer positief ervaren”, aldus het college in haar schrijven.

Toegankelijkheid

In het ontwerp voor het nieuwe bruggetje is er wel rekening mee gehouden dat de nieuwe visvoorzieningen voor mindervaliden toegankelijk zijn, echter is in het vervangingsbudget geen rekening gehouden met het verbeteren van de daadwerkelijke toegankelijkheid van het bruggetje. Tijdens het participatietraject is overlegd met het Ommer Overlegorgaan Gehandicaptenbeleid (OOG). Daaruit is naar voren gekomen dat de hellingen van de paden die aansluiten op het bruggetje niet voldoen aan de huidige eisen voor wat betreft toegankelijkheid.

De hellingen zijn te steil en in de huidige situatie is het voor iemand met bijvoorbeeld een rollator, rolstoel, of scootmobiel bijna niet mogelijk zelfstandig een tocht over de brug te maken, laat staan of men van de visvoorzieningen die in het ontwerp zijn opgenomen gebruik zou kunnen maken. De omgeving vindt dit jammer, en drong er bij de gemeente op aan om extra budget beschikbaar te stellen zodat de hellingen aangepast kunnen worden naar de richtlijnen. Ook het OOG noemt het wenselijk dat hier aandacht aan wordt besteed.

15.000

In de begroting was door de gemeente aanvankelijk een vervangingsbudget van 65.000 euro opgenomen. Volgens de gemeente is het met relatief beperkte aanpassingen mogelijk om de toegankelijkheid te verbeteren, en past dit in de ambitie van de gemeente om iedereen in de gemeente mee te laten doen. Het college heeft daarom besloten om het investeringskrediet met 15.000 euro op te hogen. Dit zodat de toeleidende paden aangepast kunnen worden zodat ze voldoen aan de richtlijnen. De bijhorende kapitaallast van 650 euro wordt ten laste gebracht van het budget voor burgerinitiatieven, en wordt verwerkt bij de eerste bestuursrapportage van 2020.