Energieneutraal Kindplein West krijgt steun van college en schoolbesturen

OMMEN – De uitwerking van het plan voor het nieuw te bouwen Kindplein West in Dante zuid kan van start. Het college van B&W stemde gisteravond in met de keuze voor een energieneutraal gebouw en de uitbreiding met ruimten voor kinderopvang. De schoolbesturen van OBS De Dennenkamp, CBS Het Koloriet en GBS Guido de Brès, de drie scholen die straks onderdak moeten krijgen in het nieuwe gebouw, staan achter de plannen. Zij zitten nu in sterk verouderde gebouwen en zien uit naar een nieuw gebouw. De investering van 9,5 miljoen welke gemoeid gaat met de nieuwbouw is opgenomen in de recent gepresenteerde begroting voor 2019, dat nu ter besluitvorming ligt voor de begrotingsvergadering op 8 november.

2020

Als de raad groen licht geeft zal in verband met het formaat van de klus een Europese aanbesteding volgen. Gezien de complexiteit van een dergelijke aanbesteding gaan de schoolbesturen voor de aanbesteding externe hulp zoeken. Hun voorkeur is wel één partij die alles voor hun rekening neemt. De verwachting is dat er na de aanbesteding nog een jaar voorbereiding nodig is, gevolgd door hopelijk een jaar lang bouwen. De bouwmarkt is op het moment nogal oververhit, zelfs de stand van de Rijn is van invloed op de levering van bouwmaterialen. Ondanks de door de druk stijgende kosten in de bouw moet het begrote bedrag voldoende zijn; dit is extern getoetst.

Als alles volgens de huidige wensen verloopt moeten de kinderen eind 2020 hun kerst in het splinternieuwe schoolgebouw kunnen vieren. Die verwachting sprak wethouder Ko Scheele vanmorgen uit bij een presentatie.

Het veld waar het Kindplein West moet komen, met links OBS De Dennenkamp en rechts het hek van CBS Het Koloriet.

Grasveld

Al geruime tijd zijn er plannen om het Kindplein West te ontwikkelen, eind 2011 werd er een eerste inventarisatie gedaan. Het beoogde nieuwe gebouw met een oppervlakte van 3500 vierkante meter moet zich de komende jaren ontplooien op het huidige grasveld dat tussen de OBS De Dennenkamp en CBS Het Koloriet ligt. Deze beide basisscholen, en GBS Guide de Brès -nu gevestigd aan de Sandbergstraat en een van de weinige gereformeerde basisscholen in de regio- moeten dan met grofweg 550 kinderen in het nieuwe Kindplein West hun onderkomen vinden.  Naast eigen ruimtes per school moeten er gezamenlijke speellokalen, ruimtes voor onderzoek en extra begeleiding van scholieren, een keuken en een multifunctionele ruimte komen.

Duurzaam

De wens van de schoolbesturen en het college is om een energieneutraal gebouw te realiseren. In de voorbereidende gesprekken is ruim aandacht geweest voor de vraag hoe de duurzaamheid van het nieuwe gebouw zo groot mogelijk gemaakt kan worden, zonder dat de gemeente bij de bekostiging het beleidsuitgangspunt van ‘redelijke eisen’ los hoefde te laten. De schoolbesturen zijn bereid om de extra kosten van de verduurzaming voor hun rekening te nemen. Dit kan onder meer vanwege de besparing op de energiekosten die het gevolg zijn van de duurzaamheidsmaatregelen.

Hoe de duurzaamheid van het nieuwe gebouw precies tot stand komt is nog niet duidelijk. “Het meest voor de hand liggende op het moment is iets met aardwarmte”, vertelde adviseur Wim Lengkeek vanmorgen tijdens een presentatie. “…maar misschien ook wel iets met ‘full electric’ met zonnepanelen.” Hij benadrukte dat de ontwikkelingen op dat gebied zo snel gaan dat de opties tegen het moment van bouwen alweer achterhaald kunnen zijn.

De Dennenkamp

Voor OBS De Dennenkamp is de samenwerking ook van groot belang. Met op het moment zo’n 100 leerlingen is er geen gevaar dat de school moet sluiten, maar de kosten van het huidige schoolgebouw zijn wel hoog. De school was vroeger veel groter en heeft acht lokalen, hierdoor zijn de kosten nu niet in verhouding. De bekostiging voor de scholen is gerelateerd aan het aantal leerlingen, bij een dergelijke bekostiging wordt in de kern geen rekening gehouden met de grote van het schoolgebouw.

Kinderopvang

Als er meerjarige afspraken met een kinderopvangorganisatie kunnen worden gemaakt over de verhuur van een ruimte voor de kinderopvang, zullen deze ruimten in het gebouw worden gerealiseerd. Door deze ruimten kostendekkend te verhuren aan een commerciële kinderopvang organisatie moet de kinderopvang de gemeente per saldo niets kosten.

Harry Lamberink van VPGO De Oosthoek vertelde vanmorgen dat er binnenkort gesprekken zijn met vier organisaties die de opvang mogelijk zouden kunnen gaan bieden. Idealiter wordt de voor-, tussen- en naschoolse opvang geregeld door een enkele partij.

Verkeersituatie

Met de plannen voor het nieuwe schoolgebouw heeft de gemeente de verkeerssituatie onderzocht. Stagiaire Bjorn Blink heeft met een enquête bij de kinderen van de scholen in beeld gebracht op welke manier, en via welke route zij nu naar school komen. Ook is de route van de locatie van de nieuw te bouwen school naar de eveneens nog nieuw te bouwen sporthal bij de Carrousel in beeld gebracht. De gemeente heeft ook verkeerskundig onderzoek gedaan om deze verkeersstromen in beeld te brengen. Hierbij is gekeken naar fietsers, voetgangers, parkeren en de mogelijkheden voor het halen en brengen van kinderen met de auto.

Het voorste deel van de Patrijsstraat dat mogelijk opnieuw wordt ingericht als fietsstraat.

Er wordt door de gemeente onder andere aan gedacht om de wegdelen waar de fietsers en auto’s samen gebruik van zullen moeten blijven maken -zoals een deel van de Patrijsstraat- in te richten als ‘fietsstraten’ waar de auto’s dan te gast zijn, en de realisering van plateaus op kruisingen. De gemeente heeft op verkeerskundige basis enkele voorkeuren maar van definitieve plannen is nog geen sprake, dit moet eerst nog worden besproken met de omwonenden en de scholen.

‘Kiss & Ride’

Op de plek van de OBS De Dennenkamp komt een kleine parkeerplaats voor circa 35 auto’s voor de medewerkers van de school, tussen die parkeerplaats en de Tureluur komt een fietsenstalling voor grofweg 380 fietsen. Aan de kant CBS Het Koloriet moet een ‘Kiss & Ride’ strook komen voor het halen en brengen van scholieren. Op die strook zal plek zijn voor ongeveer zes auto’s. Om filevorming of andere drukte problemen te voorkomen wordt gestreefd naar afwijkende schooltijden voor de drie scholen.

OBS De Dennenkamp gebruikt nu al een zogeheten continue rooster, waarbij geen sprake is van een ‘klassieke’ middagpauze, met als gevolg dat de kinderen ’s middags om 14:00 vrij zijn. Buiten de piektijden van het halen en brengen om kan de strook gebruikt worden als een onderdeel van het schoolplein, bijvoorbeeld als atletiekbaan.

Inspraak omwonenden

Omwonenden van de nieuwbouwlocatie worden door de gemeente en de betrokken scholen uitgenodigd voor een informatie en inspraak avond, zij krijgen hiervoor een uitnodiging in de bus. Daarnaast stelt de gemeente voor om een klankbordgroep samen te stellen met de omwonenden. “Ik vind het heel belangrijk dat we de buurt meenemen in de ontwikkeling van Kindplein West. Na de behandeling in de raadsvergadering kunnen we in gesprek gaan met de omwonenden en starten met de uitwerking. Het echte bouwplan volgt op basis van deze uitwerking.” aldus wethouder Ko Scheele. De informatieavond vindt plaats op 31 oktober in de Dennenkamp en begint om 19:30.