Drie mogelijke routes naar fietstunnel N48 in onderzoek

Ommen – Een deel van de bewoners van de Kievitstraat zochten begin februari de publiciteit op omdat zij zich zorgen maken over de aanleg van de fietstunnel onder de N48, en de routes daarnaartoe. Deze bewoners bleken in de veronderstelling te zijn dat de fietsroute naar de tunnel aan de oostkant al is vastgesteld. Zij voorspellen dat een groei in verkeersbewegingen op de Kievitstraat de verkeersveiligheid daar niet ten goede zou komen, en zien een alternatieve route voor de afwikkeling van het fietsverkeer als een betere optie. Een variant die in hun ogen veiliger en sneller is, en tot een betere verbinding zou leiden. De bewoners hebben contact gezocht met de Provincie Overijssel, die heeft aangegeven deze vorm te willen onderzoeken, maar dat het besluit aan de gemeente is. De betreffende bewoners vrezen dat als er niet tijdig duidelijkheid komt het te laat zal zijn. De contouren voor de aanleg van de tunnel zijn al zichtbaar geworden met de eerste voorbereidingen.

Reden voor vijf van de zeven politieke partijen om tijdens de raadsvergadering van 27 februari vragen te stellen aan het college. Wethouder Leo Bongers vertelde in zijn reactie dat er nog geen fietstracé is gekozen. “Ik wil dan ook benadrukken dat er tot nu toe nog geen enkel tracé wordt uitgesloten, maar ook niet is vastgelegd. Zoals ook een tracé langs de Kievitstraat, laten we daar volstrekt helder in zijn”, aldus de verkeerswethouder.

Tunnel

De fietstunnel die onder de N48 wordt aangelegd is onderdeel van het project ‘Vechtdal Verbinding’ van de provincie Overijssel. Er werd al jaren gesproken over een fietsonderdoorgang van de N48, en in 2012 werd de tunnel voor het eerst genoemd in het provinciaal inpassingsplan. Als gevolg van een bezuinigingsopgave was het een tijdje onduidelijk of de tunnel daadwerkelijk gerealiseerd kon worden. Uiteindelijk hebben de provinciale staten in 2016 het plan voor het project vastgesteld. In het politieke proces is toen besloten om het kruispunt bij Varsen en de fietsonderdoorgang van de N48 op te nemen in het optimalisatiepakket. Daarin werden maatregelen opgenomen die vanwege het beschikbare budget in eerdere fases van het project afvielen, maar wel degelijk meerwaarde voor de provincie zouden hebben. Met het aanbod van de aannemer kunnen alle maatregelen uit dit optimalisatiepakket worden gerealiseerd, waaronder dus ook de fietstunnel.

Bij de aanbesteding van het project door de provincie vorig jaar is de komst en de locatie van de fietstunnel een feit geworden. Inmiddels is er door een aannemer begonnen met de eerste voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de tunnel en de andere aanpassingen uit het project. “De provincie is daar leading in. Die sluit de fietsondergang aan bij bestaande infrastructuur, waaronder zandpaden. Het is aan de gemeente om de rest van de fietsinfrastructuur te realiseren”, aldus Bongers. “Als gemeente Ommen zijn wij blij met deze fietsondergang, waardoor er een veilige en comfortabele fietsroute kan ontstaan tussen het buitengebied aan de westzijde van Ommen, en de noordelijke wijken van Ommen en het Vechtdal College in het bijzonder.”

Klankbordgroep

Wethouder Bongers vertelde tijdens de vergadering dat er vorig jaar op 18 december een startbijeenkomst is georganiseerd om een klankbordgroep op te zetten, en het doel van die groep vast te stellen. Kandidaten verspreid uit de omliggende wijken meldde zich aan, en de klankbordgroep werd dan ook geformeerd met bewoners uit deze wijken. “Dat heeft geleid tot een volwaardige en representatieve klankbordgroep”, aldus Bongers. De wethouder lichte toe dat de locatie en de inrichting van de fietsonderdoorgang -die door de provincie wordt gerealiseerd- als enigste uitgangspunt zijn meegegeven aan de klankbordgroep. “De doelstelling van de klankbordgroep is om gezamenlijk een fietstracé te vinden en om een logische route te realiseren voor de fietsers vanaf die onderdoorgang naar Ommen”, aldus Bongers.

De brug over de stuw zou vanaf de Kievitstraat een logische oversteek van het Ommerkanaal zijn.

Bij de eerste vergadering van de klankbordgroep op 21 januari is een inventarisatie gemaakt van de knelpunten en mogelijke opties van routes naar de oostelijke aansluiting van de fietsonderdoorgang. Naar aanleiding daarvan kwamen een eerste drie varianten voor de fietsroute naar voren. De gemeente heeft een adviesbureau in de arm genomen om samen met de klankbordgroep de verschillende tracés te onderzoeken en verder te beoordelen. Tijdens de eerstvolgende vergadering van de klankbordgroep zal worden gekeken of er draagvlak is voor deze varianten. “In de klankbordgroep zal er gezamenlijk worden gekeken welke tracés er mogelijk zijn. De bestaande brug over het Ommerkanaal is een logische gedachte, maar is geen voorwaarde. Varianten met een nieuwe brug zullen wel duurder uitvallen, maar zijn niet kansloos. Vooraf is geen enkele route afgewezen, of aangewezen”, aldus de wethouder.

Volgens de wethouder is er op basis van de eerste vergadering van de klankbordgroep nu nog niet te concluderen dat er geen draagvlak is voor een route over de brug boven de stuw in het Ommerkanaal. “We werken op dit moment de drie varianten verder uit, zodat ook bij een volgende klankbordgroep de voor- en nadelen van varianten goed besproken kunnen worden. We willen dit zorgvuldig doen en het maken van een tracékeuzes is een keuze met consequenties voor de lange termijn”, aldus Bongers. De wethouder benadrukt dat de financiën uiteraard ook een rol zullen spelen in de keuze, maar dat dit niet leidinggevend is.

Communicatie

Meerdere bewoners zochten via verschillende wegen contact met de gemeente, maar zijn volgens de volksvertegenwoordigers in de raad niet naar tevredenheid beantwoord. “Is er een reden waarom de vragen die deze bewoners hebben neergelegd bij zowel de portefeuillehouder als de betrokken ambtenaar tot nu toe niet beantwoord zijn”, vroeg Richard Smits (VVD) aan het college. Wethouder Bongers gaf toe dat het proces tot dan toe wat betreft communicatie niet ideaal is verlopen. “Enerzijds trekken wij daar zelf het boetekleed aan omdat wij niet adequaat gereageerd hebben. Anderzijds is het ook dat belanghebbenden zelf allerlei kanalen hebben opgezocht waardoor de coördinatie in dat opzicht niet ideaal was”, aldus Bongers.

Volgens de wethouder is er bewust gekozen om in het proces te gaan werken met een klankbordgroep, en in eerste instantie de communicatie via die groep te laten verlopen. “Een aantal bewoners van de Kievitstraat hebben ook andere kanalen gebruikt om hun vragen en opmerkingen te ventileren. Maar onze opzet is om de communicatie via de klankbordgroep te doen. Er gaan allerlei brieven, mailtjes en telefoontjes rond op dit moment. Als we dat gewoon kanaliseren zoals we dat hebben bedoeld via de klankbordgroep, dan kunnen die ook binnen een afzienbare tijd een antwoord krijgen. Dat is natuurlijk ook weer afhankelijk van wat er voor dat antwoord moet worden gedaan”, aldus de wethouder.

Wethouder Bongers benadrukt dat juist daarvoor een klankbordgroep in het leven is geroepen. “Laten we niet de ene wethouder, én een andere wethouder gaan benaderen. Laten we die klankbordgroep benutten waarvoor die in het leven is geroepen. Zowel wij als gemeente Ommen als alle belanghebbenden hebben er een belang in dat we dat op een goede en gecoördineerde manier doen via de klankbordgroep.”

Overleg

Gerard Marsman (CU) vroeg aan de wethouder of deze bekend is met de zorgen van een deel van de bewoners dat door tijdsverloop alternatieve tracés mogelijk geen optie meer zijn. De wethouder vertelde deze zorgen te hebben gehoord maar liet weten dat hier geen sprake van is. “Ik heb daarover contact gehad met de provincie, die wil natuurlijk zo snel mogelijk antwoord. Zij zeggen: we moeten eigenlijk van de zomer die antwoorden hebben. Als wij bij de kadernota in juni daar met elkaar over praten moet dat op tijd zijn. Maar er zit nog wat rek. Laten we zeggen: voor het einde van het jaar moeten we met elkaar besloten hebben wat we wenselijk vinden, waar we geld voor ter beschikking stellen, en waar we met zijn allen achter staan”, legde Bongers uit aan de raad.

Bongers gaf aan dat de gemeente regelmatig contact heeft met de provincie Overijssel. “Beide overheden hebben hetzelfde doel voor ogen, namelijk een goede, veilige en comfortabele fietsverbinding tussen het noorden van Ommen en de parallelweg van de N340.” De wethouder deelde dat de provincie open staat voor beperkte aanpassingen. “De locatie en vormgeving van de tunnelconstructie staan vast, en staat dus niet ter discussie. Alleen het gedeelte van het fietspad wat op het maaiveld ligt is onder voorwaarden nog aan te passen, waarbij de kosten overigens wel naar ons toe komen.”

Bongers legde uit dat wanneer er vanuit de klankbordgroep een duidelijke voorkeur ligt er door de gemeente zal worden gekeken of dit voorkeurstraject aansluit bij de provinciale plannen, of dat hiervoor nog aanpassingen gewenst zijn. Op dat moment zal de gemeente contact opnemen met de provincie. “Er zijn op dit moment dus nog geen onomkeerbare besluiten genomen, anders dan de aanleg van de fietsonderdoorgang door de provincie Overijssel zelf”, verklaard Bongers.

De raad zal bij de kadernota worden gevraagd om financiële middelen te reserveren voor de fietsverbinding. “Ik zie er absoluut kans voor een veilige fietsverbinding, en het zou mooi zijn als we daar met elkaar een tracé vaststellen waar draagvlak voor is, maar waar ook de veiligheid en de logistiek goed gewaarborgd is”, aldus Bongers.