College B&W wil drempel met zebrapad in ‘kop’ van Zwolseweg

Ommen – Het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Ommen wil op korte termijn een aantal aanpassingen doorvoeringen aan de ‘kop’ van de Zwolseweg en het Molenerf in Ommen. Dit als reactie op meerdere brieven en een handtekeningenactie waarmee aan het college aandacht werd gevraagd voor de verkeerssituatie op de Zwolseweg.

Drukte

De bewoners en ondernemers aan de straat vragen als sinds 2015 aan de gemeente om de Zwolseweg in te richten als een 30 kilometer zone. De Zwolseweg is recreatief-toeristisch gezien een van drukste wegen in Ommen, met binnen een korte afstand grote verkeerstrekkers zoals Hotel de Zon, Rederij Peters, Molen Konijnenbelt, en iets verderop de Kinderboerderij en Camping Koeksebelt. Daarnaast wordt de weg nog veelvuldig gebruikt door verkeer naar Dalfsen of Zwolle.

Handtekeningen

“Het enige toepaste beleidsinstrument tot nu toe is de aanleg van een ‘verkeersdrempel’. Daarmee is de veiligheid voor de voetgangers, fietsers en autoverkeer beslist niet toegenomen.” stelt de initiatiefgroep. Daarnaast is vooral op het begin van de Zwolseweg slechts een enkel en erg smal trottoir aanwezig. Voetgangers lopen daarom op het fietspad, de fietsers moeten op hun beurt daarom noodgedwongen de rijbaan op. Hier hebben de automobilisten lak aan de 30 kilometer zone, aldus de initiatiefgroep. Eind september werden door bewoners en ondernemers aan de straat vijftig handtekeningen verzameld en aangeboden aan wethouder Leo Bongers. Hij beloofde toen snel actie.

Brieven

Afgelopen mei, juni en juli stuurde de ‘Initiatiefgroep 30 km/uur zone Zwolseweg’ in totaal een drietal brieven naar het college. Aanvullend werden door camping de Koeksebelt en rederij Peters aanvullende en ondersteunende brieven verstuurd. In de brieven werd voornamelijk aandacht gevraagd voor de toenemende drukte, de oversteekvoorzieningen, de gereden snelheid, en de handhaving daarop.

Namens het college gingen de behandelende ambtenaren op 24 september in gesprek met vertegenwoordigers van de initiatiefgroep. In dit gesprek werd de inhoud van de brieven en de ervaren verkeersproblematiek besproken. De voorgedragen mogelijke oplossingen en de andere uitkomsten van het gesprek werden teruggekoppeld naar het college.

Herinrichting

De herinrichting tot een 30 kilometer zone zoals de initiatiefgroep graag wil zal nog niet gebeuren. Het college heeft als beleid dat grootschalige herinrichtingen gekoppeld worden aan onderhoudswerkzaamheden aan bijvoorbeeld het riool of het wegdek. Op deze manier wordt efficiënt omgegaan met de beschikbare financiële middelen en hoeft de weg niet om de zoveel jaar opengebroken te worden.

Onderhoudsprogramma

Voor dergelijk onderhoudswerk wordt elke twee jaar een onderhoudsprogramma opgesteld. Wanneer een weg of weggedeelte op dit onderhoudsprogramma komt is afhankelijk van veel factoren, waaronder financiën. Het huidige onderhoudsprogramma loopt nog tot 2019. Gezien de verschillende factoren en afwegingen die gemaakt worden kan het college op dit moment geen uitspraak doen over wanneer de Zwolseweg op het onderhoudsprogramma komt. Het college wil daarom binnen de beschikbare financiële ruimte die het nu heeft op korte termijn een aantal maatregelen op de Zwolseweg uitvoeren.

Maatregelen

De maatregelen werden tijdens het gesprek met de initiatiefgroep van 24 september al besproken. Het college is in ieder geval van plan om bij het begin van de Zwolseweg, bij de kruising met de Stationsstraat, een grote 30 km/uur markering aan te brengen op het wegdek; dit om de weggebruikers beter te attenderen op de maximaal toegestane snelheid. Ook zal er een radarmeting worden gehouden om te bepalen hoeveel verkeer daadwerkelijk gebruik maakt van de Zwolseweg, en hoe hard er wordt gereden. Aansluitend zal een -mogelijk tijdelijk- snelheidsdisplay worden geplaatst om de weggebruikers te attenderen op hun gereden snelheid.

Drempel

Het college wil een zebrapad aan leggen ter hoogte van molen de Konijnenbelt om de oversteek tussen rederij Peters en de molen beter te faciliteren. Dit in combinatie met de wensen van rederij Peters om aansluitend een aparte voetgangersentree naar hun terrein te maken.

De initiatiefgroep gaf in het gesprek met de gemeente aan tevreden te zijn met de voorgestelde maatregelen. Maar vertelden dat zij liever zien dat het voorgestelde zebrapad op een drempel aangelegd zou worden. Dit om de gereden snelheid op de Zwolseweg te verminderen en de verkeersveiligheid voor overstekende voetgangers te verbeteren.

Het college kon zich vinden in deze argumenten en besloot dit voorstel daarom over te nemen. Over de exacte locatie en uitvoering van de aanleg van de oversteekplaats moet nog overlegd worden.

Voldoende

De initiatiefgroep droeg nog meer snelheid remmende maatregelen voor zoals slalom-paaltjes en wegversmallingen. Het college is echter van mening dat het plaatsen van nog meer snelheid remmende maatregelen op dit relatief korte wegdek op dit moment niet noodzakelijk is. Het college verwacht dat de geplande maatregelen voldoende effect zullen hebben. Na de realisatie van de maatregelen zal het college het effect gaan evalueren.