De Lindenbergh doet mee aan landelijke pilot tegen verloedering; gemeente werkt aan afwegingskader

Ommen – Afgelopen voorjaar is de pilot Leer- en ontwikkeltraject Vitale vakantieparken Vechtdal afgerond. Sindsdien werkt de gemeente Ommen zelfstandig verder om verval van vakantieparken te voorkomen, dit in nauwe samenwerking met de besturen van de Verenigingen van Eigenaren (VvE) van de pilotparken. De gemeente helpt de besturen onder andere bij het maken van een toekomstvisie.

De gemeenteraad van Ommen heeft op 30 april dit voorjaar een besloten informatieavond gehouden. Met het beantwoorden van vragen en met een presentatie werd de raad toen geïnformeerd over de voortgang van het proces. De raad vroeg het college tijdens die bijeenkomst om te komen met een voorstel voor een afwegingskader voor alle kwetsbare parken, ten behoeve van de besluitvorming per park.

Afwegingskader

Op verzoek van de gemeente maken de VvE’s een toekomstvisie over waar zij het park over vijf en over tien jaar zien. Om legitimiteit en representativiteit daarvan te verzekeren ziet de gemeente er op toe dat deze visies worden voorgelegd tijdens de ledenvergaderingen. De opgestelde visies wil het college gebruiken bij het opstellen van het afwegingskader, en komen uiteindelijk bij de raadsvoorstellen. Provinciale en landelijke beleidskaders zullen ook als input dienen voor het afwegingskader.

Zo’n afwegingskader moet ad-hoc beleid voorkomen, en de hoofdkeuzes van de gemeente weergeven. Het moet de raad handvatten bieden om de individuele visies en wensen van vakantieparken te kunnen toetsen wanneer zij beslist over de toekomst van een park. Dit hele proces vindt in nauw overleg met de betrokken parken plaats.

De Lindenbergh

De gemeente heeft Vakantiepark Landgoed De Lindenbergh destijds niet aangemeld voor de pilot Vitale vakantieparken Vechtdal. Bij de start van de pilot in 2018 werd afgesproken dat de gemeentes slechts een beperkt aantal parken zouden aandragen, omdat het er om ging zicht te krijgen op de diverse typen parken. Maar dat De Lindenbergh toen niet is aangemeld betekent niet dat alles er op de rails loopt.

Het Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd heeft in 2017 geconcludeerd dat het park een zorgenkindje is. Het ontbreekt aan centrale exploitatie en centrale voorzieningen. Daarnaast ligt het niet op een toplocatie, doordat het buiten het toeristische hart ligt, en vlak naast de N48. Het bestuur van de VvE heeft de leegstand gemeten: In de zomermaanden staat ongeveer 40% van de circa honderd huisjes leeg, de rest van het jaar 55%.

De gemeente heeft zich nu aangemeld bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken om samen met de VvE van De Lindenbergh deel te nemen aan de landelijke pilot Transformatie vakantieparken van dat Ministerie. Het doel van die pilot is de revitalisering van de parken die mogelijk in verval raken, tot recreatiebedrijven met een gezonde bedrijfsvoering. Samen met andere gemeenten en parken wordt verkend hoe de vakantieparken mogelijk kunnen worden getransformeerd door bijvoorbeeld de functie te veranderen.

De eerste stap daarin is om te zien of de parken überhaupt toekomstperspectief hebben, al dan niet met een tijdelijke functie. Als dat perspectief ontbreekt komt een ingrijpende transformatie, of zelfs sanering, in beeld. Het zal echter aan de Ommer gemeenteraad zijn om te beslissen of zij een transformatie in welke vorm dan ook mogelijk willen maken. De gezamenlijke deelname aan de landelijke pilot betekend voor de gemeente slechts dat zij meewerkt aan het onderzoek en de pilot. Naast beperkte personele inzet zijn er geen kosten voor de gemeente. De pilot maakt deel uit van de landelijke actie-agenda vakantieparken, medeondertekend door de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten).

Vervolg

Door de coronacrisis en de bijkomende maatregelen heeft de besluitvorming vertraging opgelopen, mede omdat een gepland werkbezoek van de raad dit voorjaar niet door kon gaan. Het voornemen is nu om dit werkbezoek begin deze maand alsnog te organiseren. Dit zodat de raad zelf in gesprek kan gaan met de besturen van de VvE’s. Ook wordt er nogmaals een informatieavond voor de raad belegd. Dit om daar de uitgangspunten voor het afwegingskader verder te bespreken.

De planning is nu dat het afwegingskader eind dit jaar voor besluitvorming bij de raad komt. Na dit besluit volgt door het college een uitwerking per park. In het voorjaar van 2021 volgen dan de eerste. Het is uiteindelijk aan de raad om te beslissen wat er daadwerkelijk gebeurt.