College wil geurnorm deel Witharen verhogen om dorpsuitbreiding mogelijk te maken

Witharen/Ommen – Het college van burgemeester en wethouders stelt voor om de geurnorm voor een deel van Witharen te verhogen. Dit is nodig om ondanks de nabijheid van intensieve veehouderij een tweede fase van woningbouw aan de Tolhuisweg te kunnen realiseren.

De bebouwde kom van Witharen, rechts het oude Tolhuis.

Uitbreiding

Eind 2016 werd door de gemeenteraad een bestemmingsplan vastgesteld voor woningbouw aan de Tolhuisweg in Witharen. Dit plan voorzag in een uitbreiding van de woonkern. In de afgelopen ruim twee jaar is er dan ook behoorlijk gebouwd in Witharen. Er zijn zes twee-onder-één-kapwoningen gebouwd en twee vrijstaande woningen. De laatste van negen kavels is inmiddels ook (onder voorbehoud) verkocht. De gemeente kijkt samen met het Plaatselijk Belang Witharen tevreden terug op het verloop van de uitbreiding van het dorp. Vanuit het PB en de ontwikkelaar Output Projecten B.V. uit Doetinchem is de wens gekomen om een vervolg te gaan geven aan deze dorpsuitbreiding. De ontwikkelaar heeft de gemeente vorig jaar dan ook benaderd om een tweede fase van de woningbouw te gaan realiseren.

De ambitie om kleine kernen te faciliteren in hun woonbehoefte is al jaren een staand beleid van de gemeente, reden dus voor het college om met de ontwikkelaar te werken aan de dorpsuitbreiding. De gemeente wil dat er in deze tweede fase meer diversiteit komt dan als in de eerste. Een inventarisatie heeft getoond dat er behoefte is voor jongeren, maar dat er ook ouderen zijn die terug willen naar Witharen. Er is daarom gesproken over levensloopbestendige woningen, maar ook over rijwoningen om starters te kunnen bedienen. In het nieuwe plan wordt voorzien in de bouw van 11 nieuwe wooneenheden; twee meer dan in de eerste fase. De 11 woningen zijn onderverdeeld in 3 vrijstaande woningen, 4 twee-onder-één-kapwoningen en 4 geschakelde rijwoningen. Het grootste deel van deze woningen betreft koop, maar er zijn ook twee huurwoningen voorzien. Het huidige bestemmingsplan maakt de bouw van deze woningen niet mogelijk, en dus is een herziening hiervan noodzakelijk.

Geuronderzoek

In het kader van milieuzonering is gekeken naar de afstanden tot diverse bedrijven in de omgeving. Uit het onderzoek blijkt dat op één bedrijf na overal wordt voldaan aan de richtafstanden. De enige uitzondering is een nabij gelegen intensieve veehouderij. Om deze reden is er een geuronderzoek uitgevoerd voor het plangebied. Hieruit is gebleken dat er sprake is van een overschrijding van de wettelijke norm van 3 ouE/m3 (Europese odour unit). Deze overschrijding vormt een belemmering voor de geplande woningbouw.

Bij de planvorming rondom de eerste fase is eenzelfde overschrijding geconstateerd. De gemeente heeft er toen voor gekozen om door middel van een geurverordening de wettelijke norm te wijzigen naar een gemeentelijke geurnorm van 4 ouE/m3. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt geconcludeerd dat met de versoepeling van de geurnorm van 3 naar 4 ouE/m3 een ruimtelijk ontwikkeling mogelijk kan worden gemaakt, zonder dat daarbij het goede woon- en leefklimaat van de beoogde nieuwe woningen in gevaar komt.

Door toepassing van de geurverordening worden de rechten van de veehouderij niet aangetast, en kan het woon- en leefklimaat in het plangebied als ‘redelijk goed’ worden geclassificeerd. Om te voorkomen dat bij elke eventuele volgende uitbreiding een nieuwe normwijziging nodig is, en om versnippering van het geurbeleid te voorkomen, stelt het college voor om de geurverordening niet tot het plangebied van de tweede fase van de dorpsuitbreiding te beperken, maar deze meteen door te trekken tot aan de Olde Venneweg. De onderbouwing en de wijziging is, los van de locatie, gelijk aan de geurverordening die de raad heeft vastgesteld voor de eerste fase van de dorpsuitbreiding.

Belangstelling

De initiatiefnemer heeft overleg gehad met het Plaatselijk Belang Witharen en heeft inmiddels een eerste inloopavond georganiseerd voor omwonenden en geïnteresseerden. Hieruit is volgens de initiatiefnemer gebleken dat er een groot aantal gegadigden voor de woningen is met herkomst uit Witharen. Indien de raadscommissie instemt met het ontwerpbestemmingsplan zal deze, samen met het ontwerp van de geurverordening, gedurende zes weken ter inzage worden gelegd.

Tijdens de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan zal ook een gezamenlijk inloopmoment worden georganiseerd zodat omwonenden eventuele vragen ook bij de gemeente kunnen stellen. Daarna is het aan de gemeenteraad om een besluit te nemen over het plan; eventueel rekening houdend met mogelijk ingediende zienswijzen.