College wil aanpassingen kop Zwolseweg eerst afwegen tegen andere projecten

Ommen – Aanwonenden en ondernemers aan de kop van de Zwolseweg en het Molenerf willen al langer dat de verkeersveiligheid van deze weg wordt verbeterd. Tal van brieven werden al naar de gemeente gestuurd, ook werden er handtekeningen verzameld. Er zou veel te hard gereden worden in met name het stuk bebouwde kom, en is er geluidsoverlast van voorbijtrekkende voertuigen. Daarnaast is wandelen geen pretje, omdat aan de zijde van de Vecht een voetpad ontbreekt. Ook wezen de briefschrijvers op overlast buiten de bebouwde kom door parkerende bezoekers van rederij Peters, en het ontbreken van een veilige oversteekplaats tussen camping de Koeksebelt en landgoed het Laer. Al met al gaat het om het wegtracé vanaf het begin van de Zwolseweg bij de Stationsstraat, tot grofweg de entree van Camping de Koeksebelt en Het Laer. Een deel van de weg ligt binnen bebouwde kom, en een deel daarbuiten.

Motie

Voor de behandeling van de Kadernota 2020 lieten de belanghebbenden hun ongenoegen opnieuw blijken. Tijdens de raadscommissievergadering waarbij deze kadernota werd behandeld sprak Geert Huisman namens de ‘Initiatiefgroep Zwolseweg 30km/u’ in. Bij de raadsvergadering van 27 juni 2019 die daarop volgde -waarbij de raad de kadernota behandelde- kwam de gemeenteraad met een motie. Met deze aangenomen motie werd het college van B&W verzocht om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een aangepaste weginrichting voor het besproken stuk weg, met daarbij de kosten en de termijn waarop dit zou kunnen worden uitgevoerd.

Onderzoek

Een verkeerskundig bureau heeft daarop in opdracht van het college de afgelopen periode onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om tot een aangepaste weginrichting te komen. Daaruit kwam naar voren dat er diverse maatregelen nodig (én mogelijk) zijn om de inrichting van het betreffende deel te verbeteren, en tegemoet te komen aan de klachten. “Er zijn diverse maatregelen mogelijk voor een duurzame en veilige inrichting van de Zwolseweg. De exacte invulling daarvan is afhankelijk van het te voeren participatieproces en de belangen/wensen die spelen bij de verschillende stakeholders”, valt er te lezen in de raadsbrief waarmee het college reageert op de motie.

Inrichting

Omdat de door de belanghebbenden genoemde aandachtspunten zo divers zijn is de conclusie van het bureau dat één type maatregel voor het hele tracé geen oplossing kan zijn. “Om aan alle genoemde aandachtspunten te kunnen voldoen zal voor het binnen de bebouwde kom gelegen gedeelte van de Zwolseweg een vorm van herinrichting noodzakelijk zijn”, wordt er geconcludeerd. Er kan daarbij worden gedacht aan het doortrekken van de inrichting van het deel ter hoogte van hotel de Zon voor de rest van de bebouwde kom. Of een wegprofiel met van de rijbaan gescheiden vrij liggende fiets- en voetpaden; hetzij met de minimale maatvoering. Buiten de bebouwde kan er worden gedacht aan bijvoorbeeld het aanleggen van plateaus, de realisatie van extra parkeervoorziening of juist de opheffing daarvan, en het aanbrengen van voetpaden.

Participatie

Gezien de grote betrokkenheid van verschillende partijen wordt een goed participatieproces van groot belang geacht. Om de verwachtingen te stroomlijnen adviseert het bureau om met deze belanghebbenden in overleg te gaan. Het bureau heeft een lijst opgesteld met stakeholders die in ieder geval actief zullen moeten worden betrokken. Het gaat daarbij onder meer om Landgoed het Laer, de Kinderboerderij, Camping de Koeksebelt, Molenvereniging de Konijnenbelt, Rederij Peters, de Fietsersbond, VVN, hulpdiensten, OOG en de ‘Initiatiefgroep Zwolseweg 30km/u’.

Het bureau stelt voor om in verschillende werksessies dan een tweetal mogelijke scenario’s op te stellen. Vervolgens moeten de effecten van deze scenario’s zowel verkeerskundig als technisch worden beoordeeld. Ook is er afstemming met het waterschap nodig omdat de Zwolseweg deels op een dijk ligt. Deze opgestelde varianten worden dan aan het college voorgelegd, zodat zij een voorkeursvariant kan voorleggen aan de raad. Voor en na deze werksessies worden er inloopavonden voorgesteld om input op te halen, en het voorkeursontwerp te presenteren.

Kosten

Uit een eerste raming van de kosten van de mogelijke maatregelen blijken dat deze tussen de 350.000 en 600.000 euro liggen. Deze grote bandbreedte is aangehouden omdat er onzekerheid is over de kwaliteit van de fundering en ondergrond. Evenals het eventueel verleggen van kabels en leidingen, afhankelijk van het scenario dat uiteindelijk wordt gekozen. “Een voorbereidingskrediet van €30.000 is (boven de raming op, red.) noodzakelijk voor het inhuren van advies- en ingenieursdiensten. Dit ter ondersteuning van het participatieproces, en het opstellen van ontwerpen de bestek voorbereiding”, schrijft het college in de raadsbrief.

Afweging

De gemeente is op het moment bezig met het opstellen van een meerjaren uitvoeringsprogramma verkeer, wat bestaat uit zowel een strategisch als een concreet uitvoeringsprogramma. Daarmee moet er op lange termijn een goede lijn kunnen worden uitgezet, maar moet er ook flexibel kunnen worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen. Het college is van mening dat investeringen voor een dergelijk project als de Zwolseweg afgewogen moeten worden ten opzichte van andere projecten en wensen op het gebied van verkeer en vervoer. “Om die reden komen wij nu niet met een concreet voorstel voor de Zwolseweg, maar nemen wij dit project op het in het meerjaren uitvoeringsprogramma verkeer”, meld het college.

2020

Het college verwacht in het voorjaar van 2020, nog voor de kadernota 2021, met dit uitvoeringsprogramma naar de raad te kunnen. Hierin zal dan blijken of de Zwolseweg prioriteit heeft, en of de raad hiervoor eventueel financiële middelen vrij moet maken. Als hierin blijkt dat de prioriteit bij de Zwolseweg ligt, leert de ervaring bij onder andere de herinrichting van de Julianastraat-Schurinkstraat dat een dergelijk proces van initiatief tot realisatie al gauw anderhalf jaar in beslag kan nemen. “Met dit proces hanteren we een integrale en transparante afweging en zetten we de financiële middelen zo effectief mogelijk in”, aldus het college.

Zebrapad

Een eerste maatregel om de verkeersveiligheid in het begin van de Zwolseweg te vergroten is afgelopen zomer al genomen. Om het verkeer in de bocht af te remmen en te zorgen voor een veilige oversteek plaats voor voetgangers is er ter hoogte van de Konijnenbeltsmolen een zebrapad op een drempel aangelegd. Ook is er een snelheidsdisplay geplaatst om de weggebruikers te attenderen op hun gereden snelheid.