College: Voorlopig geen nieuwe bedrijventerreinen; eerst bestaande goed benutten

Ommen – Wat het college van burgemeester en wethouders betreft hoeven er de komende tijd in Ommen geen nieuwe bedrijventerreinen te komen. Dat is één van de punten die het college heeft opgenomen in de zogenaamde omgevingsvisie. Dat wordt de opvolger van het Gemeentelijk Omgevingsplan (GOP) Ommen uit 2013. Heel kort samengevat wordt in die visie vastgelegd welke ontwikkelingen en opgaven de gemeente op zich af ziet komen, en hoe daarmee om wordt gegaan; een richting voor de toekomst van Ommen. Elke gemeente moet uiterlijk in 2024 haar omgevingsvisie hebben vastgesteld.

Bedrijventerrein De Rotbrink, met in de achtergrond rechts bedrijventerrein De Strangen en links bedrijventerrein Alteveer.

Het college vindt dat de nieuwe missie een ‘groene, gastvrije, geïnspireerde en gezonde gemeente’ zijn moet worden. Het woord ‘gezond’ is daarbij een nieuwe toevoeging. “We denken dat gezondheid in deze tijd echt een item is waar we wat extra nadruk op kunnen leggen. Dan gaat het niet alleen om gezonde leefstijl, maar ook gezonde leefomgeving”, zegt wethouder Ko Scheele.

Bedrijvigheid

Eén van de meest opvallende punten in de visie is wellicht wel dat er -wat het college betreft- geen nieuwe bedrijventerreinen meer bij komen. Volgens Scheele is er op het nieuwste bedrijventerrein De Rotbrink nog ruimte. Al gaat de verkoop daar wel voorspoedig, en zal het uiteindelijk gevuld raken. De wethouder verwacht daartegen dat er de komende tijd op de andere terreinen in de gemeente ruimte beschikbaar zal komen. “Zo gaat de Aldi met haar distributiecentrum weg, dat is natuurlijk een grote kavel die dan wellicht beschikbaar komt.” Het college wil dan ook inzetten op de revitalisatie van bestaande terreinen.

“Laten we eerst de bestaande bedrijventerreinen goed benutten. We denken dat de bedrijvigheid echt anders wordt de komende jaren, en er meer aan of vanaf huis wordt gewerkt.” De gemeente ziet de komende tijd ook geen grote vragen voor bedrijven ruimte op zich afkomen. “We kiezen bewust voor groen; het zou zonde zijn als we allerlei groen op offeren voor bedrijventerreinen.” Hoewel de gemeente dus weliswaar geen grond voor nieuwe bedrijventerrein aanwijst, is er volgens de gemeente met de revitalisatie en het vrijkomen van locaties wel voldoende kans voor bedrijven om zich te vestigen in de gemeente.

Agrarisch

Deel van die bedrijvigheid in Ommen is de landbouw. “Het college neemt de positie dat landbouw hoort bij Ommen”, stelt Scheele. Volgens de voorgestelde visie blijft er ruimte voor ontwikkeling van grondgebonden familiebedrijven, maar ook voor voedselproducerende bedrijven om zich toekomstbestendig te ontwikkelen. “Wij denken dat landbouw wel degelijk bijdraagt aan het in stand houden van het landschap en de leefbaarheid, los van het feit natuurlijk dat landbouw van belang is voor de voedselvoorziening.” Het college wil echter geen nieuwe ruimte bieden voor intensieve veehouderij. “Dat is wel een voornemen die we in gesprek willen brengen”, zegt Scheele.

1.250

Het college wil het huidige aanbod van circa 7.500 woningen die Ommen telt tot 2040 uitbreiden met rond de 1.250 nieuwe woningen. “Ommen wil de komende jaren een aantrekkelijke woon- en verblijfsgemeente zijn. Ommen gaat groeien, maar wel als groene gemeente”, aldus Scheele. “Dit is nodig om jongeren in Ommen de kans te geven en voorzieningen en het verenigingsleven in tact te houden.” Nieuwe woningen worden in de ogen van het college gebouwd op de Vlierlanden, op inbreidingslocaties en in de kernen rondom Ommen.

Ook hierbij wil het college inzetten op revitalisatie van het bestaande aanbod. “We willen geen nieuwe uitleg gebieden organiseren.” Zo is het vooruitzicht om oude wijken op te knappen, en woningen levensloopbestendig te maken. In het buitengebied wil het college blijven inzetten op ‘rood voor rood’. Waarbij met de sloop van agrarische bebouwing plaats kan worden gemaakt voor nieuwe woningen. In de visie is te lezen dat ook investeren in de ontwikkeling van het treinstation en het omliggende gebied belangrijk wordt gevonden. “Zo wordt de bereikbaarheid vergroot, ook via het openbaar vervoer. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in een gastvrij en vitaal centrum.”

Het college stelt voor dat de gemeente de regie pakt bij het faciliteren van de huisvesting voor lokale woningzoekenden en speciale doelgroepen, zoals arbeidsmigranten en asielzoekers. Zo wordt voorgesteld woningen beschikbaar te stellen als wisselwoningen, waar bepaalde doelgroepen dan tijdelijk kunnen worden gehuisvest.

Politiek

De totstandkoming van het concept van de omgevingsvisie heeft ruim een jaar geduurd, en gebeurde voor een deel middels een proces met inwoners en diverse andere partijen. De omgevingsvisie zoals die er nu ligt wordt op 24 en 25 augustus besproken in een openbare bijeenkomst in de Carrousel. Op 9 september is het de beurt aan de raadscommissie. De aanpassingen die uit deze avonden voortkomen zullen worden verwerkt in de formele ontwerpvisie. Deze wordt dan eind september ter inzage gelegd.

In december zal de omgevingsvisie formeel worden besproken in de gemeenteraad, die het uiteindelijke besluit neemt. “Inwoners worden ook in het vervolg nauw betrokken om mee te doen, mee te ontwikkelen en mee te denken”, besluit Scheele. De bespreekversie van de omgevingsvisie, en meer informatie over de openbare bijeenkomst zijn te vinden op de gemeentelijke website.