College presenteert woningplan voor Haven Oost, ‘een aantrekkelijk woongebied voor jong en oud’

Ommen – De gemeente Ommen heeft het ontwerp bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan voor de herontwikkeling van de Haven Oost vandaag ter inzage gelegd. Met deze plannen wordt de basis gelegd voor de transformatie van het voormalige industriegebied tot een woonlocatie. “Met de aanpak van Haven Oost wordt dit desolate oude bedrijventerrein getransformeerd tot een aantrekkelijk woongebied voor jong en oud”, aldus wethouder Ko Scheele. Ondanks de coronabeperkingen heeft de gemeente op meerdere momenten gesproken met omwonenden en andere geïnteresseerden. Mede op basis van deze input is het plan gevormd.

129

De gemeente ging daarnaast met meerdere partijen -waaronder Vechtdal Wonen en OCB Bouw- om tafel om tot de juiste invulling te komen, die ook aansluit bij de woonwensen van de Ommenaren. Dat gaf een heel gevarieerd beeld. Er blijkt als vanzelfsprekend veel vraag te zijn voor starterswoningen, maar er is ook een grote behoefte aan levensbestendige woningen voor ouderen, en vrije kavels. In het bestemmingsplan dat het college nu voorlegt wordt de bouw van maximaal 129 woningen mogelijk gemaakt.

Archiefbeeld van de Toscon spuiterij die volgens de plannen totaal gerenoveerd wordt.

OCB Bouw wil in ieder geval acht woningen voor starters realiseren. Vechtdal Wonen heeft nog eens een vijftiental sociale huurwoningen op de planning staan, die zowel voor ouderen als voor jongeren bestemd zijn. In een hofje staan levensloopbestendige woningen gepland, met daarboven woningen voor jongeren. Die laatsten kunnen volgens de wethouder worden getypeerd als echte starterswoningen. “Het idee is om jong en oud gezamenlijk woonruimte te geven”, zegt Scheele. Ook is de bedoeling om te proberen in ieder geval dertien kavels vrij uit te geven, en rond de 20 woningen in de vrije huursector.

Spuiterij

In het totaal zitten ook twaalf sociale huurwoningen, die het college graag tot realisatie wil zien komen in de voormalige Toscon spuiterij. “We zijn daarover met Vechtdal Wonen in gesprek”, zegt Scheele. In de plannen krijgt de loods verschillende functies, en wordt deze volledig gerenoveerd. Naast de woningen moet er ook ruimte komen voor kantoren, en krijgt het Inloophuis Ommen er haar nieuwe onderdak.

“Het behoud van de spuiterij vind ik een van de mooiste onderdelen van het plan. Het biedt de mogelijkheid om een definitieve plek te geven aan het Inloophuis Ommen, een prachtig initiatief van vrijwilligers die mensen in moeilijke omstandigheden een warme ontvangst geven. Passend bij het gastvrije Ommen”, aldus de wethouder. De voormalige spuiterrij vormt tevens een afscheiding tussen de bedrijven ten noorden, en het toekomstige woongebied ten zuiden van de loods.

ZZP’ers

Er wordt ook gewerkt aan woningen waar wonen en werken kan worden samengebracht. “Een aantal ZZP’ers uit Ommen is naar ons toe gekomen. Die wilden een combinatie hebben van wonen en werken”, licht Scheele toe. Het gaat nu om zes woningen die ten zuiden van Octo4All moeten worden gesitueerd. “Dat plan is nu in gesprek.” Hiermee wordt volgens Scheele niet opnieuw bedrijvigheid naar het voormalige bedrijventerrein gehaald. “Het gaat om eenvoudige bedrijfjes, die binnen de milieu categorie passen. Bijvoorbeeld een architect. We gaan dat nu verder uitwerken.”

Groen

Het gebied krijgt net zoals het tegenovergelegen Haven West een groene inrichting, waarbij aandacht is voor biodiversiteit. Aandacht is er ook voor duurzaamheid, zo zullen alle woningen gasloos worden gebouwd. Met de nabijgelegen begraafplaats wordt rekening gehouden, door deze met een groene strook af te scheiden. Over de beoogde bouwhoogte van de nieuw te realiseren woningen is contact geweest met de Stichting Ommer Molens, om zo rekening te houden met de molenbiotoop van de nabijgelegen molen De Lelie.

Het college is van plan het nieuwe woongebied te ontsluiten op de Ommeresstraat. “De insteek is ook nadrukkelijk om de woonlocatie als verblijfsgebied in te richten, en dat betekent dat Haven Oost wat ons betreft autoluw wordt”, licht Scheele toe. Hoe men tegen deze plannen aankijkt zal tijdens de inspraak duidelijk moeten worden.

Inzage

Het ontwerp bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan liggen vanaf vandaag voor zes weken ter inzage. In die tijd kan iedereen het scala aan documenten inzien, en daar een zienswijze op indienen. Dat kan tot en met 6 oktober, waarna alle zienswijzen die zijn ingebracht worden verwerkt in een document voor de gemeenteraad. Uiterlijk in december van dit jaar zullen beide plannen aan de gemeenteraad worden voorgelegd voor definitieve vaststelling. De gemeente hoeft niet tot dan te wachten met het slopen van opstallen. Als alles verder meezit kan volgens Scheele volgend jaar januari al met de daadwerkelijke uitvoering worden begonnen.

De wethouder ziet verder dan nog weinig obstakels die de ontwikkeling van het voormalige industriegebied kunnen tegenhouden. De recente vondst van asbestdeeltjes op het voormalige terrein van de kruidendrogerij zorgen niet voor vertraging. “Alle reportages laten zien dat we op dat punt gelukkig door kunnen”, zegt Scheele. Volgens de wethouder willen de betrokken partijen er snel mee aan de slag. “Ik denk dat ze dat echt het komende jaar gaan proberen te realiseren.”

Drieslag

De transformatie van het Haven Oost gebied is het laatste grote project, van wat vroeger het bouwproject De Drieslag was. Dat plan behelsde onder meer de ontwikkeling van het havengebied tot nieuwbouw, maar werd uit eindelijk een flop, en bracht de gemeente een miljoenen verlies. Nadat de gemeenteraad in 2003 besloot tot het transformeren van bedrijventerrein naar nieuwbouw, is er een lange en omstreden aanloop geweest.

Maar de gemeente is er volgens de wethouder nu klaar voor om dit laatste deel ter hand te nemen. “Ik ben heel blij dat het ook allemaal kan. Dat we een mooi gevarieerd programma kunnen bieden, en dat we in deze laatste lelijke locatie in het centrum ook echt een kwalitatieve slag kunnen maken.” De plannen passen volgens Scheele naadloos op de vraag naar woningen. “Vooral die variatie, voor zowel starters, sociale huur maar ook de vrije sector, en dat in de combinatie voor jong en oud, die is heel gewild in Ommen”, besluit de wethouder.