College: Fietstracé over Kievitstraat naar nieuwe tunnel blijft beste optie

Ommen – Ook na opnieuw te hebben gekeken naar de mogelijkheden blijft het college van burgemeester en wethouders bij haar voorstel, om het fietstracé van en naar de nieuwe fietstunnel onder de N340 over de Kievitstraat te laten lopen. Dit komt overeen met het voorstel dat aanvankelijk ook werd voorgelegd. Dat voorstel werd vorig jaar oktober bij een opiniërende vergadering van de raadscommissie teruggetrokken door verkeerswethouder Leo Bongers, toen bleek dat de raadscommissie niet overtuigd was.

Tunnel

Als onderdeel van het project Vechtdal Verbinding wordt door de provincie Overijssel onder de N340 door een fietstunnel gerealiseerd. De tunnel is grofweg gelegen tussen de Hessenweg-West, en het nu nog onverharde Broekdijkje. En de laatste hand wordt hier nu aan gelegd. Het is aan de gemeente om voor een aansluiting te zorgen van de fietstunnel op de gemeentelijke infrastructuur. Daarbij moet besloten worden hoe fietsverkeer bij die tunnel komt. Het voorstel van het college is om dit over de Kievitstraat te laten lopen, en een aansluiting te maken naar de Balkerweg. De huidige verwachting is dat die route dan voornamelijk gebruikt zal worden door inwoners uit het buitengebied en buurgemeenten, scholieren, en recreatieve fietsers.

Gebaseerd op tellingen van fietsbewegingen op de Varsenerdijk is de verwachting dat er op een gemiddelde werkdag tussen de 450 en 900 fietsbewegingen plaatsvinden door de tunnel. De route door de fietstunnel vult volgens het college een ontbrekende schakel in het fietsnetwerk tussen oost en west. “Door een goede en veilige route via de Kievitstraat te realiseren wordt gewerkt aan een fietsvriendelijk Ommen en ontstaat er een goede fietsverbinding tussen het buitengebied van Ommen, de wijk Dante en het voorzieningengebied rondom de Carrousel”, valt te lezen in het voorstel. Het college wil de fietsverbinding ook geschikt maken om in de toekomst aan te kunnen sluiten als noordelijke aftakking op de snelfietsroute Zwolle-Hardenberg, die langs de Varsenerdijk beoogd is.

Klankbordgroep

Zoals gebruikelijk is bij dergelijke projecten werd eind 2019 de klankbordgroep Fietsverbindingen Dante samengesteld. In de uit elf leden bestaande groep zitten vertegenwoordigers uit de gebieden waar de mogelijke routes langs komen. En daarnaast ook vanuit het onderwijs en andere belangenorganisaties. De groep kwam meerdere malen samen, en stelde een adviesnota op. Daarin kiest het voor de route over de Kievitstraat. Dat advies is niet unaniem, maar heeft met tien van de elf leden wel het draagvlak van de meerderheid. De vertegenwoordiging vanuit de Kievitstraat nam het minderheidsstandpunt in. Acht van de elf leden van de klankbordgroep uitte graag te zien dat de Balkerweg met eenvoudige maatregelen wordt aangesloten, zodat fietsers hier ook makkelijk gebruik van kunnen maken. Het advies van de klankbordgroep werd overgenomen door het college.

Bewonersgroep

Aanwonenden van de Kievitstraat zien zo’n fietsroute over de straat waar zij aan wonen niet zitten. Op drie na verenigden zij zich in een bewonersgroep. Voordat de klankbordgroep haar advies opstelde heeft deze bewonersgroep met een presentatie hun standpunt kunnen toe lichten. Namens de achttien huishoudens sprak woordvoerder Patrick Oldeman afgelopen oktober in bij de raadscommissie vergadering. “Draai het raadsvoorstel om. Wij zouden graag zien dat op het maaiveld, er direct een verbinding komt linksaf richting de Hessenweg-West en Balkerweg. En dan een minder toegankelijke fietsverbinding richting de Kievitstraat”, zei Oldeman destijds. Ook een aantal andere insprekers opperde om de aansluiting naar een tracé over de Balkerweg meer prominent te maken. De bewonersgroep zette een enquête uit onder de 532 huishoudens in het noorden van de Dante. Van de 434 respondenten tekenden 388 voor de route over de Balkerweg; 89%

Tijdens die bewuste vergadering vorig jaar werd ruim anderhalf uur over de kwestie vergaderd, waarbij ook onderwerpen als draagvlak, kosten en de voorgestelde herinrichting van de Kievitstraat ter sprake kwamen. Gaandeweg bleek dat ook de raadscommissie nog niet overtuigd was over het tracé over de Kievitstraat, zoals het college had voorgesteld. Uiteindelijk besloot verkeerswethouder Leo Bongers tijdens de vergadering het voorstel zoals het toen voor lag terug te trekken. Hij zegde toe om nader te gaan bekijken of de evenwichten tussen de aansluitingen op de Balkerweg of Kievitstraat mogelijk anders zouden kunnen.

Reacties

Na de toezegging van de wethouder is de gemeente in gesprek gegaan met de provincie en de grondeigenaar om te bepalen of de aangedragen suggesties überhaupt realistisch zijn. Dit heeft geleid tot een drietal mogelijke varianten. Dat zijn zoals voorgesteld de Kievitstraat met een aansluiting richting de Balkerweg, en het omgekeerde daarvan. Een derde variant is een gelijkwaardige aansluiting, met beperkte maatregelen op beide routes. De uitgewerkte varianten zijn tegen elkaar afgewogen in een notitie, waarbij ze middels een score-/afwegingsmatrix met elkaar worden vergeleken. Ook de bijdrage aan het verbeteren van de huidige situatie en de kosten zijn er inzichtelijk in gemaakt.

Na het ambtelijk opstellen van de notitie, is deze gedeeld met de klankbordgroep, de bewonersgroep en het PB Varsen. Daarnaast is de notitie gedeeld met de Fietsersbond, als zijnde onafhankelijke partij die het belang van de fietsers vertegenwoordigd. Hun is gevraagd hierop te reageren middels reactieformulieren. De fietsersbond, klankbordgroep en het PB Varsen blijven bij hun standpunt, en kiezen de Kievitstraat. De bewonersgroep Kievitstraat zag af van het invullen van het reactieformulier, maar reageerde wel per mail. Zij blijven bij hun standpunt. Ook enkele anderen hebben via mail een aanvullende reactie gegeven.

Bedenkelijk

In een reactie laat Oldeman namens de bewonersgroep weten het proces nog steeds bedenkelijk te vinden. Huns inziens wordt er nogmaals een poging gedaan de Kievitstraat als beste optie naar voren te schuiven, en heeft het terugtrekken enkel tot een herhaling van zetten geleid. “Maar wij maken ons geen zorgen. De raadscommissievergadering van afgelopen 8 oktober 2020 was volgens ons duidelijk. En feitelijk is er niets veranderd. Sterker nog, de optie Balkerweg is nu mooi uitgewerkt en kostentechnisch interessanter. En dat is wat de raad graag wilde volgens ons. Het is opmerkelijk dat het college/de portefeuillehouder op deze wijze nogmaals een poging doet de Kievitstraat te presenteren als beste optie. Het komt eerlijk gezegd enigszins belachelijk over. Maar dit sluit wel aan bij hetgeen we al veel vaker hebben opgemerkt ‘alle opties zijn bespreekbaar als het maar de Kievitstraat wordt’ en dat blijkt hieruit nog maar weer eens een keer”, aldus Oldeman. Hij laat weten tijdens de behandeling van het voorstel door de raadscommissie opnieuw te zullen gaan inspreken.

Enquête

“Wij vragen ons zo langzamerhand wel af waarom er niet gewoon voor de Balkerweg gekozen kan worden. Zeker omdat 89% van de wijkbewoners (afgaande op het draagvlakonderzoek wat is uitgevoerd door ons) van Dante Noord/Dante Midden zelf aangeeft liever een traject om de wijk te willen. Als dit nou niet mogelijk was, maar het kan gewoon!”, vervolgd Oldeman. Hij vindt het ook maar vreemd dat hun draagvlakonderzoek verder inhoudelijk niet wordt benoemd in de college stukken. Op dat onderzoek komt vanuit de klankbordgroep wel commentaar. “Enquête is een groot woord voor het onderzoek dat in Dante-Noord is verricht. Ik ben gewend bij een enquête een enquêteformulier te ontvangen, zodat in alle rust de vragen beantwoord kunnen worden. Dit was niet het geval, het was gewoon een handtekeningenactie. Men kwam rond etenstijd langs de deur met de vraag of wij het met de door betrokkene geformuleerde vijf vragen (on)eens waren en of men bereid was een handtekening te zetten”, schrijft Seakle Satter, die zowel als bewoner uit Dante-Noord als namens het OOG (Ommer Overlegorgaan Gehandicaptenbeleid) lid is van de klankbordgroep.

“In de klankbordgroep is gevraagd naar inzage in de gestelde vragen, maar die konden niet worden verstrekt. Om de vragen te kunnen inzien werden de leden uitgenodigd bij de heer Oldeman thuis. Waarom niet gewoon presenteren?”, vraagt Satter zich af. Hij uitte ook commentaar op andere punten die Oldeman voordroeg. Volgens Satter stelt Oldeman dat er (geluids-)overlast zou komen als de route over de Kievitstraat gaat. Maar volgens Satter zeggen bewoners van de gebieden waar de scholieren zich nu langs bewegen in de klankbordgroep geen overlast te ervaren.

Meest logisch

Veel verschillende meningen dus. Drie varianten zijn uitgewerkt. “Dat hebben we heel serieus onderzocht. Ik ben er zelf ook bij betrokken geweest omdat ik gewoon zeker wilde zijn dat we alle aspecten goed afdekten”, licht Bongers toe. Maar zo’n aansluiting richting de Balkerweg stuit volgens de wethouder wel op een aantal problemen. “Dat gaat dan bijvoorbeeld deels over privaat terrein. De eigenaar daarvan was/is wel bereid om mee te werken, maar dan zou er een soort ruilverkaveling moeten plaats vinden.” Er zijn volgens de wethouder nog wel meer aspecten die bij zo’n andere aansluiting letterlijk en figuurlijk op het pad kunnen komen. Zo zouden er een twintigtal bomen gekapt moeten worden. Maar in het bomenbeleidsplan zijn deze opgenomen als te handhaven landschappelijk element. Voor het kappen hiervan dient een vrijstelling Wet natuurbeheer aangevraagd te worden met daarbij behorende mogelijkheid tot beroep en bezwaarprocedures, een mogelijk langdurig proces.

Ook een gelijkwaardige variant werd onderzocht, maar deze loopt tegen meer obstakels aan. Om te beginnen zou het fietspad vanaf de tunnel dan praktisch voor een woning uitkomen. Fietsers hebben dan wel een gelijkwaardige keuze om de route te vervolgen, maar zullen beide routes naar verwachting niet als optimale fietsverbinding ervaren. De eerdere afbuiging zorgt er hierbij voor dat de route via beide tracés een minder directe route is als bij de variant Kievitstraat. “We hebben de varianten op verzoek van de raadscommissie uitgezocht. En per saldo hebben wij geconcludeerd dat, los van de hobbels die we daar in tegen komen, de Kievitstraat gewoon de meest logische en veilige verbinding is”, zegt de wethouder.

Het advies van de klankbordgroep om de verbinding, zoals aanvankelijk ook werd voorgesteld, over de Kievitstraat te laten lopen blijft daarmee gevolgd. Waarbij wel de mogelijkheid is om na de tunnel makkelijk voor de Balkerweg te kiezen. “We hebben alle partijen gehoord. De aanwonenden zijn nog niet helemaal enthousiast. Maar de fietsersbond, de klankbordgroep en plaatselijk belang Varsen ondersteunen dit tracé. Het is eigenlijk een hele comfortabele fietsveilige verbinding richting een aantal belangrijke instellingen in Ommen. Als het gaat om de bibliotheek, het toekomstige Kindplein, het zwembad, het gezondheidscentrum. Dan is dit gewoon de meest logische verbinding. Als college willen we hier heel graag verder mee”, aldus Bongers.

Herinrichting

Bij het plan van het college om het fietstracé over de Kievitstraat te laten lopen horen ook aanpassingen van de weginrichting. Diverse scenario’s daarvoor zijn al wel voorgelegd aan de klankbordgroep. In grote lijnen zijn er twee varianten denkbaar. Een inrichting met fietsstroken, of met een vrij liggend fietspad. Fietsstroken zijn goedkoper, maar om financieel geen beperkingen te hebben wordt uitgegaan van een vrij liggend fietspad. Omdat er eerst een keuze voor het tracé moet worden gemaakt, is hierover nog geen voorkeur uitgesproken door de klankbordgroep. Bij de verdere uitwerking van de fietsverbinding zal de klankbordgroep weer worden betrokken. Naast de klankbordgroep zullen de aanwonenden van het voorkeurstracé worden uitgenodigd om mee te denken bij de herinrichting van de straat waaraan zij wonen. “We zullen bij de nadere uitwerking de mogelijkheden onderzoeken om de mogelijke overlast voor direct aanwonenden te beperken. Onderdeel hiervan is het voorkomen van (auto)sluipverkeer over de stuw en Broekdijkje”, aldus het college.

Doordat in elk van de varianten de huidige zandpaden verhard worden, zullen deze eerst tijdelijk geasfalteerd worden met een onderlaag. Om te voorkomen dat er geen aansluiting is wanneer de tunnel gerealiseerd is, wordt de tunnel hier in ieder geval tijdelijk op aangesloten. Wanneer een tracékeuze gemaakt is, kan dan worden gestart met het aanbrengen van de definitieve deklaag, die boven op de tijdelijke asfalt laag aangebracht moet worden. Mocht er een eventuele afbuiging vanuit de tunnel worden gekozen kan de aansluiting pas worden gerealiseerd wanneer hierover overeenstemming is bereikt met de particuliere grondbezitter en de kap van de bomen is toegestaan.

Kruispunten

De kruispunten Kievitstraat-Danteweg-Chevalleraustraat en Kievitstraat-Patrijsstraat spelen in de school-thuis routes van het toekomstige Kindplein West een belangrijke rol. Bij elk van de mogelijke varianten worden deze kruispunten aangepakt. Bij de variant Kievitstraat wordt de gehele Kievitstraat verkeersveilig ingericht, wat de verkeersveiligheid op school-thuis routes van het Kindplein verder zou verbeteren. In het budget is in het Kievitstraat gedeelte 125.000 euro gereserveerd voor de aanpassingen aan genoemde kruispunten. Daarmee zou doormiddel van een plateau en een inritconstructie een veiligere oplossing gecreëerd kunnen worden. Als voor een andere kruispuntvorm wordt gekozen, bijvoorbeeld een rotonde, zijn binnen het budget voor het Kindplein West nog aanvullende middelen beschikbaar.

Planning

De provincie wilde aanvankelijk uiterlijk voor het einde van het kalenderjaar 2020 weten hoe de aansluiting op de tunnel eruit zou komen te zien. Maar een besluit werd vorig jaar niet genomen, en dit lukte dus niet. “Het streven van de provincie is dat voor het nieuwe schooljaar van start gaat de verbinding beschikbaar is”, licht de wethouder toe. “Oorspronkelijk was het inderdaad zo dat de keuze duidelijk moest zijn voor het einde van het jaar. We hebben goed met elkaar contact gehouden, en hebben wat respijt gekregen.” Het voorstel van het college wordt op 11 februari opnieuw voorgelegd aan de raadscommissie. Daarbij zal ook weer de gelegenheid zijn om in te spreken. Het is daarna aan de gemeenteraad om een definitief besluit te nemen.

De planning uit het voorstel van het college is om in april-mei dit jaar het ontwerp voor de inrichting van de Kievitstraat verder uit te werken, en in juni-juli definitief vast te stellen. De eerste werkzaamheden beginnen dan in mei-juni met het aanbrengen van de asfalt onderlagen op de bestaande zandpaden. In augustus-september worden dan de nodige contracten gesloten, alvorens in oktober-november de verdere realisatie kan beginnen.