Bouw van nieuwe brug over Vecht in Junne door juridisch getouwtrek strijd van lange adem

Junne/Ommen – Het was eigenlijk al wel te verwachten, maar de betrokken overheden geven nu zelf ook aan dat het nog wel even zal duren voordat de nieuwe brug over de Vecht in Junne aangelegd kan worden. Waar jaren geleden werd gedacht dat de brug er inmiddels al wel zou liggen, is het nu alleszins zeker dat de bouw van de nieuwe rivieroversteek ook komend voorjaar -zoals de gemeente nu hoopt- nog niet van start kan gaan.

Een impressie afkomstig uit een verzameldocument van mei dit jaar. Bron: gemeente Ommen.

Juridische procedures door tegenstanders brachten al veel vertraging, en zorgen er nu voor dat het waarschijnlijk minstens nog een jaar duurt. Zo schrijven de gemeente Ommen en het Waterschap Vechtstromen in een nieuwsbrief, die het periodiek verspreid onder belanghebbenden

Brug

De bestaande brug boven op de stuw werd in 2017 afgesloten voor zware voertuigen, nadat in de eeuw oude stuw die de fundering vormt gebreken werden ontdekt. Sindsdien is de oversteek alleen nog te gebruiken door licht verkeer. Lokale agrariërs moeten van toen af noodgedwongen vele kilometers omrijden. In september 2018 besloot de gemeenteraad dat de oeververbinding vervangen moest worden, en gaf opdracht de verkeerssituatie van voor de afsluiting te herstellen. In november van 2018 stelde de raad daarvoor unaniem budget beschikbaar.

In eerste instantie zou er samen met het Waterschap Vechtstromen worden opgetrokken; zij zijn verantwoordelijk voor de stuw. Maar die kwam met plannen om de stuw eerst zorgvuldig te onderzoeken, en te kijken of het in plaats van nieuwbouw af kan met een ingrijpende renovatie. Het bouwen van een permanente droogzet voorziening, nodig voor die uitgebreide inspectie, is door juridische schermutselingen echter nog niet gelukt.

Handhaving

Als gevolg van de koerswijziging van het waterschap, welke hoe dan ook vertraging zou opleveren voor de brug, besloot het dagelijks bestuur van Ommen te kiezen voor een optie waarbij de toekomst van de brug los staat van die van de stuw. Het uitgangspunt is dat lokale agrariërs met hun landbouwvoertuigen ook gebruik kunnen maken van de oversteek. Een handhavingsplan moet ervoor zorgen dat alleen agrariërs met ontheffing de brug gebruiken; iets waar voorheen niet effectief -genoeg- op werd gehandhaafd.

Enkele bewoners van de buurtschap hebben aangegeven geen vertrouwen te hebben in die handhaving. Ze vrezen dat ze de relatieve rust die ze sinds de afsluiting in 2017 kennen weer zullen verliezen, en dat er waardevermindering van de woningen volgt. Er werd door hen zelfs geopperd om de brug dan maar helemaal af te sluiten voor doorgaand verkeer. Maar dat is wat het college betreft buitenproportioneel, aangezien in feite de oude situatie van voor 2017 wordt hersteld. Bovendien heeft het de opdracht van de raad op te volgen.

Maar de groep bewoners legt zich daar niet bij neer. Ze zijn fel tegenstander, en verzetten zich de laatste jaren in alle toonaarden. Tal van rechtszaken zijn er inmiddels geweest, en mede door hun inzet werd de omgevingsvergunning voor de aanleg van de brug bij de terinzagelegging overladen met zienswijzen.

Allen werden uitgebreid beantwoord door het college, maar geen vormden voor het bestuur aanleiding het besluit te heroverwegen. Het dagelijks bestuur stelde zodoende de definitieve omgevingsvergunning voor de bouw van de brug, duikerbrug en aanvullende infrastructuur ongewijzigd vast.

Rechter

Daarmee ontstond voor de partijen die zienswijzen indienden de mogelijkheid om in beroep te gaan. Gezien de ontwikkelingen bij de droogzetvoorziening, de voorgeschiedenis, en de hoeveelheid zienswijzen was het geen verrassing dat er meerdere beroepschriften volgden. Bij het vaststellen van die vergunning vorige maand hield wethouder Leo Bongers zich daar nog niet mee bezig. “Ik ga niet speculeren op eventuele bezwaren of anderszins. Dat zien we dan wel”, reageerde de verantwoordelijk wethouder destijds.

De laatste dag om een eventueel beroep in te dienen was woensdag 17 november. De rechtbank in Zwolle laat desgevraagd weten dat er op de omgevingsvergunning drie beroepschriften zijn ingediend. Ook op de watervergunning zijn beroepen ingediend. “Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer er zittingen komen en dat wordt eventueel ook pas over een aantal maanden duidelijk”, ligt persvoorlichter Romy Hoonhorst van de Rechtbank Zwolle toe.

Vertraging

In de nieuwsbrief schrijven de overheden dat het zeer lastig is om in te schatten wanneer met de bouw kan worden gestart; mede omdat de Rechtbank Zwolle en de Raad van State de behandeling van de procedures in plannen. Er wordt geconstateerd dat bij gelijksoortige projecten is gebleken dat dergelijke procedures -elk- variërend van een half jaar tot een jaar in beslag kunnen nemen.

Wordt vervolgens tegen een gerechtelijke uitspraak hoger beroep aangetekend, dan loopt de vertraging alleen maar verder op. Dat er voor zowel de water- als omgevingsvergunning nog geen behandeldatum is, maakt het onwaarschijnlijk dat de bouw van de nieuwe brug tijdig genoeg kan starten zodat deze is afgerond voordat het volgende hoogwaterseizoen begint; in die periode mag er niet worden gewerkt in en op de oevers van de Vecht.

Dat neemt niet weg dat het waterschap en de gemeente de plannen ondertussen verder voorbereiden. Het ontwerp van de nieuwe brug is inmiddels uitgewerkt, en het bestuur is voornemens de aanbesteding binnenkort alvast te gaan starten. Maar het lijkt onwaarschijnlijk dat het aanlegjaar ‘2022’, dat enigszins ambitieus als inscriptie in het ontwerp van de brug was opgenomen, het jaartal zal zijn dat ook daadwerkelijk op het betonnen bouwwerk verschijnt.

Monitoring

De omgevingsvergunning voor de bouw van de droogzetvoorziening heeft vorig najaar ter inzage gelegen, en destijds is beroep ingediend. Daarvoor heeft afgelopen 14 december een zitting plaatsgevonden bij de Rechtbank Zwolle, die daar zes weken na zitting uitspraak over doet. Het projectplan waterwet heeft afgelopen april ter inzage gelegen, en ook hierbij is hoger beroep ingediend bij de Raad van State. Daarvan is nog geen behandeldatum bekend.

In afwachting van de verdere ontwikkelingen, houdt het waterschap de stuw nauwlettend in de gaten door middel van monitoring. Op diezelfde manier wordt in samenwerking met de gemeente ook de brug in de gaten gehouden. Het waterschap verwacht op het moment geen direct gevaar voor de omgeving.