Bijna 500 handtekeningen tegen komst ‘megastal’ Beerzerveld

Ommen/Beerzerveld – Een handtekeningenactie tegen de uitbreiding van een varkensbedrijf door Handelshuis Schuttert aan de Knolsdijk in Beerzerveld heeft tot nu toe zo’n 480 krabbels verzameld. De nieuwe stal moet straks ruimte bieden aan 14.000 biggen, en zorgt voor onrust in Beerzerveld. Het college van Burgemeester en Wethouders gaf eerder aan in principe akkoord te willen gaan met het verzoek van For Farmers Hendrix en Handelshuis Schuttert om het in 2017 aangekochte varkensbedrijf sterk uit te breiden.

Het huidige bedrijf aan de Knolsdijk.

Reuring

Het college schreef in het collegevoorstel al dat de uitbreiding gevoelig zou liggen in omgeving, en dat de omwonenden niet zomaar akkoord zouden gaan. “De verwachting is dat het bouwplan tot reuring zal leiden in de omgeving”, schreef het college. Daarbij wordt gewezen op de eerdere bezwaren tegen schaalvergroting van intensieve veehouderij in de regio, waaronder ook tegen andere bedrijven in Beerzerveld, namelijk aan de Hammerdijk, 1e Polderweg en de Beerzerhooiweg.

Handtekeningen

De handtekeningenactie heeft inmiddels zo’n 480 krabbels verzameld van in- en omwonenden van Beerzerveld, Beerze en aanwonenden van de Beerzerhaar. Eén van de organisatoren van de handtekeningenactie benadrukt dat er nog steeds handtekeningen bij komen. De ondertekenaars maken zich volgens haar voornamelijk zorgen om gezondheidsrisico’s, verkeersveiligheid, de kwaliteit van de leefomgeving en waardevermindering van hun woningen.

“Al die verkeersbewegingen die nodig zijn om de biggen en de runderen aan en af te voeren gaan voor ons huis langs. En de schoolkinderen die langs ons huis fietsen naar de basisscholen en het voortgezet onderwijs krijgen dan te maken met die grote vrachtwagens”, verteld één van de organisatoren. Er wordt bijvoorbeeld gevreesd dat door de uitwijkende vrachtwagens geulen ontstaan in de bermen, waardoor fietsers ten val zouden kunnen komen. “Het wegennet is hier helemaal niet op berekend”

Ze schetst dat mensen in de omgeving veel te maken zullen krijgen met stankoverlast, fijnstof en verkeers- en geluidsoverlast. “Een vriendin van mij woont er ongeveer 200 meter vanaf. En er zijn wel meer mensen die er zo dichtbij, of nog dichterbij wonen. Bezoekers van de begraafplaats, die er tegenover ligt [bij kruising Beerzerhaar/Knolsdijk], zullen ook stankoverlast ervaren, en het dorp zelf ook”.

Waardevermindering

De bewoners zijn volgens één van de organisatoren ook bang dat hun woningen minder waard zullen worden bij de komst van de nieuwe stal. “Want wie wil hier nog wonen? Bij vier megastallen in de buurt. Daar heeft geen mens meer belang bij”. Het voornemen is volgens haar om verder onderzoek te laten doen naar wie hiervoor verantwoordelijk kan worden gehouden. “Dan gaan we ook massaal bezwaar maken tegen de aanslagen WOZ, die jaarlijks opgelegd worden door de gemeente.”

De organisatoren hebben vanavond een vergadering met het Plaatselijk Belang Beerzerveld/Mariënberg, zij ondersteunen volgens één van de organisatoren de actie. Er zal worden besproken wat de volgende stappen gaan zijn. Ze verteld dat de organisatoren voornemens zijn om de petitie samen met de verzamelde handtekeningen aan de gemeente te overhandigen tijdens de raadsvergadering waarbij het plan zal worden besproken. Deze vergadering staat nog niet op de raadsagenda.

7000

Een online petitie tegen de komst van stal, die eind april werd gestart door dierenbeschermingsorganisatie Compassion in World Farming Nederland (CIWF), is volgens de organisatie meer dan 7000 keer ondertekend. De ondertekenaars van de petitie komen volgens de CIWF uit heel Nederland. Maar aangezien de ondertekenaars van deze online petitie enkel hun voor- en achternaam, en e-mailadres hoeven in te vullen zal er geen enkel beeld zijn van waar de ondertekenaars wonen. Het is dan ook onduidelijk hoeveel van de ondertekenaars van deze online petitie uit Beerzerveld of omgeving afkomstig zijn, en of überhaupt een belang hebben.

Brief

De VOV, D66 en PvdA schreven eerder al in een brief aan het college dat het plan tot onrust leidt onder de inwoners van het buurtschap. Het college van burgemeesters en wethouders stemt in principe in met de plannen van For Farmers Hendrix en Handelshuis Schuttert. De partijen stelden schriftelijke vragen aan het college omdat zij willen weten wat het gebrek aan draagvlak bij de omwonenden betekent voor het plan, en de instemming van het college. De gemeenteraad gaat binnenkort een besluit nemen.

Uitbreiding

Handelshuis Schuttert wil het in 2017 door hun aangekochte bestaande varkensbedrijf aan de Knolsdijk omzetten naar een opfokbedrijf voor biggen, met daarnaast een kleine rundveetak. Alle gebouwen op het erf zullen dan eerst worden gesloopt, en moeten daarna plaatsmaken voor een grote stal die ruimte moet bieden aan een kleine 14.000 biggen. Daarnaast wordt het bedrijf dan uitgebreid van 0,8 hectare naar 1,5 hectare. De nieuwe stal zal worden voorzien van luchtwassers, en zal volgens de plannen voldoen aan alle normen voor de uitstoot van ammoniak en fijnstof. De plannen passen binnen het provinciale omgevingsbeleid, dat ruimte beidt aan modernisering en schaalvergroting van landbouw in combinatie met verduurzaming. Volgens de plannen zullen de nieuwe stallen gaan voldoen op de laatste eisen op gebied van luchtwassers en dierenwelzijn.

Familiebedrijf

Het Gemeentelijke Omgevingsplan (GOP) maakt schaalvergroting in jonge ontginningslandschappen, zoals aan de Knolsdijk, mogelijk. Maar daarbij wordt wel een voorkeur uitgesproken voor ‘regionaal gebonden familiebedrijven’. Hoewel de vader en opa van Jan Schuttert ook al in varkens handelden heeft Schuttert hier een bedrijf van een andere familie aangekocht, en is er van een familiebedrijf dus geen sprake. Van binding met de regio is wel sprake, want de meer dan zestig medewerkers op de verschillende locaties van Handelshuis Schuttert komen voornamelijk uit Beerzerveld, of de nabije omgeving. In hetzelfde GOP worden ook eisen gesteld met betrekking tot ruimte: meer ruimte voor de dieren vanwege dierenwelzijn en meer ruimte voor een goede landschappelijke inpassing. Hier ligt nog wel een opgaaf; de huidige plannen voldoen nog niet aan deze eisen.

Het is aan For Farmers Hendrix en Schuttert om volgens de spelregels van het GOP de omwonenden te informeren, en zich in te spannen om een draagvlak te verwerven. Volgens het collegevoorstel is Schuttert hier reeds mee begonnen. Gedurende de te volgen procedures zal de gemeente bekijken of hier op een goede wijze invulling aan is gegeven.

Milieu

De gemeente vereist bij grootschalige uitbreiding van intensieve veehouderij een milieuonderzoek als er binnen een straal van 500 meter woningen van derden staan. Hier is aan de Knolsdijk sprake van, want bij de grofweg verdubbeling van het bouwvlak liggen binnen een straal van 500 meter circa 25 woningen. Bovendien ligt de bebouwde kom grens van Beerzerveld op net iets meer dan 500 meter. Voor een initiatief van deze omvang geldt voor Schuttert dat er in ieder geval een MER-beoordelingsplicht (milieueffectrapportage) geld. Ook zal de GGD om advies worden gevraagd. Als de uitkomst van het MER-onderzoek niet voldoende is en/of het GGD-advies negatief is, zal de gemeente opnieuw bekijken of de medewerking aan het verzoek overeind kan blijven.

Bij de publicatie van dit artikel stond de naam van één van de organisatoren van de handtekeningenactie vermeld bij haar citaten. Daags na de publicatie van het artikel heeft zij aangegeven liever niet meer met naam genoemd te willen worden. Haar naam is om deze reden uit het artikel verwijderd.