Akkoord over beëindigen Bestuursdienst Ommen-Hardenberg

Ommen – De colleges van burgemeesters van wethouders van de gemeenten Ommen en Hardenberg zijn het eens geworden over het beëindigen van de samenwerking in de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg met ingang van 1 januari 2019. De gemeenteraden van beide gemeenteraden zullen waarschijnlijk volgende maand hun fiat geven aan het akkoord. Op basis daarvan wordt een plan voor de ontvlechting en liquidatie gemaakt dat voor het einde van het jaar kan worden uitgevoerd.

Afspraken

Beide colleges hebben afspraken gemaakt over hoe zij de huidige samenwerking gaan beëindigen. Er zijn onder meer afspraken gemaakt die moeten voorkomen dat de gemeenten tijdens de ontvluchting van hun ambtelijke organisaties elkaar in de rechtbank treffen. Ook zijn er afspraken gemaakt over hoe de gemeente ieder hun eigen ambtelijke organisaties gaan inrichtingen.

In het ontvlechtingsakkoord is ook afgesproken dat er zo snel mogelijk twee aparte ambtelijke organisaties moeten ontstaan. Daarbij willen de gemeenten de samenwerking op een aantal gebieden wel in stand houden.

De gemeente Hardenberg kiest voor een volledige ambtelijke organisatie die zelf alle taken en diensten gaat uitvoeren. De gemeente Ommen wordt een regiegemeente die veel taken zal gaan uitbesteden of elders inhuurt. Ommen vormt daarom een compacte organisatie met een personeelsbestand van ongeveer 45 medewerkers.

Dienstverlening

Om de dienstverlening richting de inwoners en ondernemers in Ommen te waarborgen brengt de gemeente tijdelijk een aantal taken onder bij de gemeente Hardenberg. Het gaat hierbij onder meer om de administratie van het sociale domein, beheer van het openbaar gebied, ICT, gegevensbeheer en het gemeentearchief. Hiervoor sluiten de twee gemeenten zogenaamde dienstverleningsovereenkomsten met een minimum looptijd van zes jaar.

De gemeente Ommen maakte al eerder bekend dat het zich minder wil focussen op uitvoering en meer op aansturing. Dit gaat er op termijn tot leiden dat de gemeente Ommen een opdrachtgever zal gaan worden voor bepaalde taken die zullen worden uitgevoerd door de gemeente Hardenberg.

Overige taken brengt de gemeente mogelijk op termijn bij andere partijen onder, dit wordt de komende periode nader uitgewerkt. Omdat het niet praktisch is dit al voor het beëindigen van de samenwerking te organiseren en om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen brengt Ommen deze taken in beginsel voor een periode van 1 tot 2 jaar tijdelijk onder bij de gemeente Hardenberg.

Het gemeentehuis van de Gemeente Ommen aan de Chevalleraustraat.
Het gemeentehuis van de Gemeente Ommen aan de Chevalleraustraat.

Personeel

Zorgvuldigheid naar het huidige personeel van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg stond de afgelopen weken voorop in de gesprekken tussen beide colleges. Beiden hebben met elkaar afgesproken dat alle vaste medewerkers van de Bestuursdienst bij het beëindigen van de samenwerking overgaan naar de nieuwe organisaties van de respectievelijke gemeentes. Er mogen geen gedwongen ontslagen vallen, dit wordt bepaald in het geldende ‘Sociaal Statuut’.

De gemeente Hardenberg heeft aangegeven bereid te zijn het merendeel van het personeel over te nemen. Dit kan omdat de samenwerkingsovereenkomsten met Ommen tegelijk worden afgesproken, waardoor de medewerkers die in Hardenberg gaan werken ook taken voor de gemeente Ommen kunnen en zullen blijven uitvoeren.

In 2012 fuseerden de ambtelijke organisaties van beide gemeenten. De destijds 150 ambtenaren van Ommen 600 ambtenaren van Hardenberg kwamen tot een gezamenlijke organisatie van nu zo’n 500 ambtenaren. Ommen start nu zo snel mogelijk met het werven van personeel voor de eigen ambtelijke organisatie. De gemeente Ommen garandeert de overname van tenminste 25 voltijdsbanen uit de Bestuursdienst.

Het bestuur van beide gemeenten heeft in het akkoord toegezegd dat er per 1 oktober 2018 duidelijkheid moet zijn over de toekomstige werkplek voor de personeelsleden.

Financiën

In het akkoord maken de beide gemeentelijke besturen afspraken over de financiële afwikkeling. Omdat beide gemeenten op een groot aantal gebieden willen eb blijven samenwerken worden de financiële gevolgen grotendeels met gesloten knip verrekend.

Wel heeft de gemeente Hardenberg toegezegd om bij de ontvlechting een uittreedsom van 1,3 miljoen euro te betalen aan de gemeente Ommen. De gemeente Harderberg is tenslotte degene die de stekker uit de samenwerking heeft getrokken.

Gemeenteraden

De colleges van burgemeesters en wethouders bieden het akkoord nu aan de beide gemeenteraden aan. Deze raden bespreken het akkoord in juli. Als de gemeenteraden instemmen met het akkoord wordt het opheffen van de Bestuursdienst in september van dit jaar formeel geregeld.

Vertrouwen

Burgemeester Peter Snijders van Hardenberg en Hans Vroomen van Ommen leggen het akkoord met vertrouwen aan beide gemeenteraden voor. “Wij zijn er van overtuigd dat dit voor beide gemeente een goede uitkomst is. Met dit als basis kunnen we in de toekomst succesvol blijven samenwerken.” aldus Peter Snijders.

Burgemeester Hans Vroomen van Ommen verteld “Hiermee komt een einde aan een woelige periode.” hij vervolgd “Daarbij kan de loyaliteit van onze medewerkers niet onvermeld blijven. Dat geeft ons het vertrouwen dat we vanaf nu de weg omhoog weer kunnen inslaan.”

Bestuursdienst Ommen-Hardenberg

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg ontstond op 1 juli 2012 na een fusie van de ambtelijke organisaties van beide gemeentes. In december 2017 besloot het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Hardenberg om uit de Bestuursdienst te stappen. Als reden gaf het Hardenbergse college dat de bestuursstijlen te veel van elkaar bleven verschillen. Ook het verschil in schaalgrote van beide gemeenten was volgens Hardenberg een probleem.