Aandacht voor veiligheid buitengebied en drugsgebruik jongeren in veiligheidsplan gemeente

Ommen – De gemeente Ommen gaat in haar Integraal Veiligheidsplan onder andere de strijd aan tegen drugsgebruik onder jongeren in de gemeente. Daarnaast ligt er ook aandacht op de veiligheid in het buitengebied. Burgemeester Hans Vroomen legt uit dat er de afgelopen periode in het zuiden van het land stevig is opgetreden om het buitengebied daar weer veiliger te maken. “We willen voorkomen dat de criminelen vanuit het zuiden nu deze kant op komen. Om hier in ons buitengebied dingen te gaan doen waar wij niet op zitten te wachten. Zoals bijvoorbeeld hennepteelt, kwekerijen, productie van synthetische drugs of het droppen van afval daarvan”, licht Vroomen toe. “In regionaal verband met de elf IJsselland gemeenten hebben wij afgesproken om voor het buitengebied afspraken met agrariërs te maken, en te komen tot het keurmerk Veilig Buitengebied. Het gaat daarbij uiteraard niet om het keurmerk, maar vooral om goede afspraken tussen de overheid, politie, ondernemers, agrariërs en de mensen die in het buitengebied wonen.”

De gemeente wil met deze aanpak zorgen dat mensen in het buitengebied een zogenoemd handelingsperspectief bieden. “Als ze zich onder druk gezet zouden voelen, om dan hen ook handvatten te geven om daar op goede manieren mee om te gaan.” Zoals bijvoorbeeld mensen die voor een korte periode een leegstaande schuur willen huren voor uitzinnige bedragen. “Een van de maatregelen die we als gemeente hebben genomen is dat we een contactfunctionaris hebben aangesteld. Op een laagdrempelige manier is deze contactfunctionaris voor niet alleen agrariërs, maar voor iedereen die in het buitengebied woont, werkt, en leeft bereikbaar. Als men signalen ziet of zich ergens ongemakkelijk bij voelt kan men daar terecht.” Vroomen verteld dat er naast de nauwe samenwerking met de andere gemeenten ook wordt samengewerkt met de politie en alle andere partijen die betrokken zijn.

In mei 2018 werd er drugsafval gedumpt op een zandpad op het Landgoed Junne.

‘Top 15’

Vanwege serieuze signalen dat het gebruik van drugs onder de Ommer jeugd is toegenomen gaat de gemeente hier op een meer doelgerichte en gestructureerde aanpak over. “We willen voorkomen dat jongeren in het traject terecht komen dat kan leiden tot een carrière in drugscriminaliteit. We willen ze aan de voorkant weer op het rechte pad trekken, en op dat rechte pad houden”, zegt Vroomen. “We zetten onder meer heel sterk in op preventie, op scholen wordt er bijvoorbeeld les over gegeven. Maar dit garandeert niet dat drugsgebruik onder jongeren daadwerkelijk wordt bestreden. Samen met jeugd- en jongeren werk gaan we daarom intensief aan de slag.”

De afgelopen maanden is door de politie een inventarisatie gemaakt over de druggerelateerde netwerken waar jongeren bij betrokken zijn. Op basis daarvan is een lijst opgesteld van 15 jongeren die extra risico lopen, de zogenoemde ‘Top 15’. “15 jongeren in onze gemeente waar we ons zorgen over maken. Die gaan we ‘monitoren’, en het gesprek mee aan om te zorgen dat ze op het rechte pad blijven. Dat doen we niet alleen met de jongeren zelf maar ook met de omgeving die daaromheen zit. Het gezin, de vriendenclub, alles wat nodig is om deze jongeren weer op dat rechte pad te krijgen en te houden”, legt Vroomen uit.

“De gemeente Ommen gaat actief aan de slag om deze jongeren terug op het rechte pad te krijgen en ze weer een positief toekomstperspectief te bieden”, aldus burgemeester Vroomen. Deze jongeren zullen worden begeleid door het Jeugd en Jongerenwerk, en er is een traject opgesteld om deze bewuste jongeren uit de druggerelateerde netwerken te halen. In het beginsel zal daarbij gebruik worden gemaakt van het brede pakket aan bestuurlijke, strafrechtelijke en reclasseringsmiddelen die beschikbaar zijn. Het intensief begeleiden van de jongere en zijn of haar sociale omgeving staat daarbij centraal.

In het eerste kwartaal van 2020 zal een speciaal aangestelde kwartiermaker starten met de opbouw van een samenwerkingsstructuur met de betrokken partners. Het Trimbos-instituut is gevraagd te begeleiden bij de ontwikkeling en de implementatie van concrete aanpakken. Het traject van preventie, repressie en nazorg zal in de volle breedte worden ingezet, waarbij een ingezette aanpak moet worden doorgezet om de terugval van de betreffende jongeren te voorkomen. “We gaan zorgen dat mensen die terugkomen een veilige toekomst kunnen vinden buiten de drugscriminaliteit”, aldus Vroomen.

Eind 2020 zullen de eerste ervaringen met de ‘Top 15’-aanpak worden geëvalueerd en zal worden besloten over het continueren of bijstellen van de aanpak.