Aanbesteding tweede fase Vlierlanden werd stilgelegd om 21 jaar oude afspraken

Ommen – De gepauzeerde aanbesteding voor de tweede fase van de nieuwbouwwijk Vlierlanden wordt weer opgestart. Deze aanbesteding werd begin oktober, vlak voordat de inschrijffase zou starten, stilgelegd door de gemeente. Eerder dit jaar kwam de ontwikkeling ook al tijdelijk stil te liggen door de stikstofcrisis. Mede door landelijke maatregelen was er inmiddels wel weer genoeg ruimte ontstaan om door te gaan. Eind augustus werd door de gemeente gestart met de openbare aanbesteding, voor de selectie van een bouwteampartner voor het bouw- en woonrijp maken. Maar begin oktober kwam de aanbesteding stil te liggen. De voorzitters van de gemeenteraadsfracties zijn hierover geïnformeerd in een brief met een geheimhoudingsplicht. Dat laatste omdat er eerst met alle partijen in gesprek moest worden gegaan.

De tweede fase staat ingetekend ten oosten van de eerste fase van de Vlierlanden.

1999

De aanbesteding werd door gemeente stilgelegd nadat bleek dat er in het verleden afspraken zijn gemaakt die mogelijk gevolgen zouden kunnen hebben voor de aanpak en verdere aanbesteding. Daarom reste de gemeente toen geen andere keuze dan de inschrijffase uit te stellen. Het gaat om afspraken die meer dan 20 jaar geleden zijn gemaakt met de Timmerhuis Groep uit Vriezenveen, onder meer over de aanleg van infrastructuur. De gemeente werd door hen herinnerd aan de gemaakte afspraken. “Lopende deze aanbesteding zijn wij geconfronteerd met een afspraak die in een ver verleden gemaakt is met de Timmerhuis Groep. Bij de verwerving van een deel van de gronden in 1999 zijn met Timmerhuis afspraken gemaakt die hebben geleid tot een verplichting nu. Omdat deze constatering de aanbesteding beïnvloedt hebben wij besloten de aanbesteding tijdelijk te pauzeren totdat het standpunt tussen gemeente en Timmerhuis helder is”, verklaart gemeentewoordvoerder Nick Lubberman.

Verplichting

De afgelopen weken is er veelvuldig contact geweest tussen Timmerhuis, de gemeente en de gemeenteadvocaat Nysingh. “Het is duidelijk geworden dat er recht moet worden gedaan aan de afspraak uit 1999 en er is ook geconstateerd dat deze verplichting vrij eenvoudig in te voegen is in de lopende procedure bij het selecteren van een bouwteampartner. Met Timmerhuis is een principeafspraak gemaakt dat de gemaakte afspraken gestand worden gedaan en dat met hun een bouwteamovereenkomst wordt gesloten als resultaat van de verplichting uit 1999”, aldus Lubberman.

De gewijzigde inschrijf leidraad wordt gedeeld met de vijf geselecteerde aannemers uit de selectiefase. De tijdelijke stillegging van de aanbesteding heeft volgens de gemeente niet geleid tot risico voor verdere vertraging, en de aanbesteding wordt nu weer opgestart. De gemeente verwacht rond het einde van het jaar de inschrijving af te kunnen ronden. “Concreet betekent dit dat er dus met twee aannemers een bouwteamovereenkomst gesloten gaat worden. Enerzijds is dit de Timmerhuis Groep anderzijds is dat met een nog te selecteren aannemer. Binnen het bouwteam, waar ook het ingenieursbureau zitting neemt, worden afspraken gemaakt over de daadwerkelijke verdeling van de werkzaamheden”, zegt Lubberman.

Lokale aannemers

Gerrit de Jonge, fractievoorzitter van Volkspartij Ommen Vooruit, stelde recent vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de aanbestedingsprocedure rondom de tweede fase van de Vlierlanden. Volgens hen worden lokale bedrijven per saldo buiten spel gezet door de gestelde criteria. Geen van de vijf geselecteerde aannemers die zich mogen inschrijven komen uit Ommen. Maar dit heeft geen verband met het stilleggen van de aanbesteding. “Het verzoek om antwoord te geven op de wijze waarop de aannemer lokale onderaannemers betrekt blijft onveranderd en geldt ook voor Timmerhuis”, aldus de gemeente.

Schoonheidsprijs

Ondanks dat de gemeente nu tot een passende oplossing lijkt te zijn gekomen, realiseert het zich ook dat het gelopen proces niet de schoonheidsprijs verdient. “Wij zien ons echter geconfronteerd met een afspraak uit 1999 die feitelijk niet past binnen ons huidige inkoopbeleid en de aanbestedingswet. Bovendien is deze afspraak indertijd niet goed in de grondadministratie verankerd of was deze afspraak niet meer aanwezig”, verduidelijkt Lubberman. “Het is inmiddels bekend dat Timmerhuis ook partij dient te zijn bij een eventuele ontwikkeling van een vervolgfase van de Vlierlanden en dit zullen wij dan ook opnemen in de administratie van onze grondposities.”

Beeldkwaliteitsplan

De raadscommissie boog zich afgelopen 5 november over het ter inzage leggen van het beeldkwaliteitsplan voor de betreffende fase van de nieuwbouwwijk. Daar werd mee ingestemd, maar enkele partijen meldde wel dat zij het aantal sociale huurwoningen aan de lage kant vinden. Tijdens de zes weken durende ter inzage ligging kunnen belanghebbenden het plan in zien, en hier eventueel een reactie op geven. Zo wil de gemeente inzichten ophalen uit de samenleving en deze, waar nodig, verwerken in het definitieve beeldkwaliteitsplan. Als alles verder volgens planning verloopt zal de realisatie medio 2021 kunnen beginnen.

Die tweede fase van de Vlierlanden behelst 150 woningen, verspreid over een noordelijk en een zuidelijk deel. Wanneer het zover is zal er worden gestart met de ‘fase 2a’. Daarin staan 74 woningen gepland, die gelegen zijn ten noorden van de Vlierendreef. De gemeente wil daarvan 44 vrije kavels verkopen. Naast die ‘zelfbouw’ kavels gaat Vechtdal Wonen 30 rij- en hoekwoningen realiseren. De tussenwoningen als sociale huurwoningen, en de hoekwoningen als middendure huurwoningen. In de daaropvolgende ‘fase 2b’ moeten de resterende 76 woningen verrijzen.